פרק כב
[א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] דבר אל־אהרן ואל־בניו וינזרו מקדשי בני־ישראל ולא יחללו את־שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה:
[ג] אמר אלהם לדרתיכם כל־איש׀ אשר־יקרב מכל־זרעכם אל־הקדשים אשר יקדישו בני־ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה:
[ד] איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל־טמא־נפש או איש אשר־תצא ממנו שכבת־זרע:
[ה] או־איש אשר יגע בכל־שרץ אשר יטמא־לו או באדם אשר יטמא־לו לכל טמאתו:
[ו] נפש אשר תגע־בו וטמאה עד־הערב ולא יאכל מן־הקדשים כי אם־רחץ בשרו במים:
[ז] ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן־הקדשים כי לחמו הוא:
[ח] נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה־בה אני יהוה:
[ט] ושמרו את־משמרתי ולא־ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם:
[י] וכל־זר לא־יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא־יאכל קדש:
[יא] וכהן כי־יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו:
[יב] ובת־כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל:
[יג] ובת־כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל־בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל־זר לא־יאכל בו:
[יד] ואיש כי־יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את־הקדש:
[טו] ולא יחללו את־קדשי בני ישראל את אשר־ירימו ליהוה:
[טז] והשיאו אותם עון אשמה באכלם את־קדשיהם כי אני יהוה מקדשם: פ
[שלישי] [יז] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[יח] דבר אל־אהרן ואל־בניו ואל כל־בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן־הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל־נדריהם ולכל־נדבותם אשר־יקריבו ליהוה לעלה:
[יט] לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים:
[כ] כל אשר־בו מום לא תקריבו כי־לא לרצון יהיה לכם:
[כא] ואיש כי־יקריב זבח־שלמים ליהוה לפלא־נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל־מום לא יהיה־בו:
[כב] עורת או שבור או־חרוץ או־יבלת או גרב או ילפת לא־תקריבו אלה ליהוה ואשה לא־תתנו מהם על־המזבח ליהוה:
[כג] ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה:
[כד] ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו:
[כה] ומיד בן־נכר לא תקריבו את־לחם אלהיכם מכל־אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם: ס
[כו] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[כז] שור או־כשב או־עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה:
[כח] ושור או־שה אתו ואת־בנו לא תשחטו ביום אחד:
[כט] וכי־תזבחו זבח־תודה ליהוה לרצנכם תזבחו:
[ל] ביום ההוא יאכל לא־תותירו ממנו עד־בקר אני יהוה:
[לא] ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה:
[לב] ולא תחללו את־שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם:
[לג] המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה: פ