פרק כג
[רביעי] [א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר־תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי:
[ג] ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא־קדש כל־מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם: פ
[ד] אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר־תקראו אתם במועדם:
[ה] בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה:
[ו] ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו:
[ז] ביום הראשון מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו:
[ח] והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא־קדש כל־מלאכת עבדה לא תעשו: פ
[ט] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[י] דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי־תבאו אל־הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את־קצירה והבאתם את־עמר ראשית קצירכם אל־הכהן:
[יא] והניף את־העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן:
[יב] ועשיתם ביום הניפכם את־העמר כבש תמים בן־שנתו לעלה ליהוה:
[יג] ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין:
[יד] ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד־עצם היום הזה עד הביאכם את־קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם: ס
[טו] וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את־עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה:
[טז] עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה:
[יז] ממושבתיכם תביאו׀ לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה:
[יח] והקרבתם על־הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן־בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח־ניחח ליהוה:
[יט] ועשיתם שעיר־עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים:
[כ] והניף הכהן ׀ אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על־שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן:
[כא] וקראתם בעצם׀ היום הזה מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל־מושבתיכם לדרתיכם:
[כב] ובקצרכם את־קציר ארצכם לא־תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם: פ
[חמישי] [כג] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[כד] דבר אל־בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא־קדש:
[כה] כל־מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה: ס
[כו] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[כז] אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא־קדש יהיה לכם ועניתם את־נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה:
[כח] וכל־מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם:
[כט] כי כל־הנפש אשר לא־תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה:
[ל] וכל־הנפש אשר תעשה כל־מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את־הנפש ההוא מקרב עמה:
[לא] כל־מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם:
[לב] שבת שבתון הוא לכם ועניתם את־נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד־ערב תשבתו שבתכם: פ
[ששי] [לג] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[לד] דבר אל־בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה:
[לה] ביום הראשון מקרא־קדש כל־מלאכת עבדה לא תעשו:
[לו] שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא־קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל־מלאכת עבדה לא תעשו:
[לז] אלה מועדי יהוה אשר־תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר־יום ביומו:
[לח] מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל־נדריכם ומלבד כל־נדבתיכם אשר תתנו ליהוה:
[לט] אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את־תבואת הארץ תחגו את־חג־יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון:
[מ] ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ־עבת וערבי־נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים:
[מא] וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו:
[מב] בסכת תשבו שבעת ימים כל־האזרח בישראל ישבו בסכת:
[מג] למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את־בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם:
[מד] וידבר משה את־מעדי יהוה אל־בני ישראל: פ