פרק ט
{פרשת שמיני} [א] ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל:
[ב] ויאמר אל־אהרן קח־לך עגל בן־בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה:
[ג] ואל־בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר־עזים לחטאת ועגל וכבש בני־שנה תמימם לעלה:
[ד] ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם:
[ה] ויקחו את אשר צוה משה אל־פני אהל מועד ויקרבו כל־העדה ויעמדו לפני יהוה:
[ו] ויאמר משה זה הדבר אשר־צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה:
[ז] ויאמר משה אל־אהרן קרב אל־המזבח ועשה את־חטאתך ואת־עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את־קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה:
[ח] ויקרב אהרן אל־המזבח וישחט את־עגל החטאת אשר־לו:
[ט] ויקרבו בני אהרן את־הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על־קרנות המזבח ואת־הדם יצק אל־יסוד המזבח:
[י] ואת־החלב ואת־הכלית ואת־היתרת מן־הכבד מן־החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את־משה:
[יא] ואת־הבשר ואת־העור שרף באש מחוץ למחנה:
[יב] וישחט את־העלה וימצאו בני אהרן אליו את־הדם ויזרקהו על־המזבח סביב:
[יג] ואת־העלה המציאו אליו לנתחיה ואת־הראש ויקטר על־המזבח:
[יד] וירחץ את־הקרב ואת־הכרעים ויקטר על־העלה המזבחה:
[טו] ויקרב את קרבן העם ויקח את־שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון:
[טז] ויקרב את־העלה ויעשה כמשפט:
[שני] [יז] ויקרב את־המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על־המזבח מלבד עלת הבקר:
[יח] וישחט את־השור ואת־האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את־הדם אליו ויזרקהו על־המזבח סביב:
[יט] ואת־החלבים מן־השור ומן־האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד:
[כ] וישימו את־החלבים על־החזות ויקטר החלבים המזבחה:
[כא] ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה:
[כב] וישא אהרן את־ידו ידיו אל־העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים:
[כג] ויבא משה ואהרן אל־אהל מועד ויצאו ויברכו את־העם וירא כבוד־יהוה אל־כל־העם:
[שלישי] [כד] ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על־המזבח את־העלה ואת־החלבים וירא כל־העם וירנו ויפלו על־פניהם: