פרק ד
[א] איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני־קדש בראש כל־חוצות: ס
[ב] בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי־חרש מעשה ידי יוצר: ס
[ג] גם־תנין תנים חלצו שד היניקו גוריהן בת־עמי לאכזר כי ענים כיענים במדבר: ס
[ד] דבק לשון יונק אל־חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם: ס
[ה] האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות: ס
[ו] ויגדל עון בת־עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו־רגע ולא־חלו בה ידים: ס
[ז] זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם: ס
[ח] חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על־עצמם יבש היה כעץ: ס
[ט] טובים היו חללי־חרב מחללי רעב שהם יזבו מדקרים מתנובת שדי: ס
[י] ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת־עמי: ס
[יא] כלה יהוה את־חמתו שפך חרון אפו ויצת־אש בציון ותאכל יסדתיה: ס
[יב] לא האמינו מלכי־ארץ וכל כל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם: ס
[יג] מחטאות נביאיה עונת כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים: ס
[יד] נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם: ס
[טו] סורו טמא קראו למו סורו סורו אל־תגעו כי נצו גם־נעו אמרו בגוים לא יוספו לגור: ס
[טז] פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים וזקנים לא חננו: ס
[יז] עודינה עודינו תכלינה עינינו אל־עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל־גוי לא יושע: ס
[יח] צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצנו מלאו ימינו כי־בא קצנו: ס
[יט] קלים היו רדפינו מנשרי שמים על־ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו: ס
[כ] רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים: ס
[כא] שישי ושמחי בת־אדום יושבתי יושבת בארץ עוץ גם־עליך תעבר־כוס תשכרי ותתערי: ס
[כב] תם־עונך בת־ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת־אדום גלה על־חטאתיך: פ