פרק א
[א] בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך־יהודה בא נבוכדנאצר מלך־בבל ירושלם ויצר עליה:
[ב] ויתן אדני בידו את־יהויקים מלך־יהודה ומקצת כלי בית־האלהים ויביאם ארץ־שנער בית אלהיו ואת־הכלים הביא בית אוצר אלהיו:
[ג] ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן־הפרתמים:
[ד] ילדים אשר אין־בהם כל־מאום מום וטובי מראה ומשכלים בכל־חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים:
[ה] וימן להם המלך דבר־יום ביומו מפת־בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך:
[ו] ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה:
[ז] וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו:
[ח] וישם דניאל על־לבו אשר לא־יתגאל בפת־בג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל:
[ט] ויתן האלהים את־דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים:
[י] ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את־אדני המלך אשר מנה את־מאכלכם ואת־משתיכם אשר למה יראה את־פניכם זעפים מן־הילדים אשר כגילכם וחיבתם את־ראשי למלך:
[יא] ויאמר דניאל אל־המלצר אשר מנה שר הסריסים על־דניאל חנניה מישאל ועזריה:
[יב] נס־נא את־עבדיך ימים עשרה ויתנו־לנו מן־הזרעים ונאכלה ומים ונשתה:
[יג] ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פת־בג המלך וכאשר תראה עשה עם־עבדיך:
[יד] וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה:
[טו] ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן־כל־הילדים האכלים את פת־בג המלך:
[טז] ויהי המלצר נשא את־פת־בגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים:
[יז] והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל־ספר וחכמה ודניאל הבין בכל־חזון וחלמות:
[יח] ולמקצת הימים אשר־אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר:
[יט] וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך:
[כ] וכל דבר חכמת בינה אשר־בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל־החרטמים האשפים אשר בכל־מלכותו:
[כא] ויהי דניאל עד־שנת אחת לכורש המלך: ס