פרק יא
[א] ואני בשנת אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק ולמעוז לו:
[ב] ועתה אמת אגיד לך הנה־עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר־גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון:
[ג] ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו:
[ד] וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד־אלה:
[ה] ויחזק מלך־הנגב ומן־שריו ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו:
[ו] ולקץ שנים יתחברו ובת מלך־הנגב תבוא אל־מלך הצפון לעשות מישרים ולא־תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים:
[ז] ועמד מנצר שרשיה כנו ויבא אל־החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשה בהם והחזיק:
[ח] וגם אלהיהם עם־נסכיהם עם־כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון:
[ט] ובא במלכות מלך הנגב ושב אל־אדמתו:
[י] ובנו ובניו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושטף ועבר וישב ויתגרו ויתגרה עד־מעזה מעזו:
[יא] ויתמרמר מלך הנגב ויצא ונלחם עמו עם־מלך הצפון והעמיד המון רב ונתן ההמון בידו:
[יב] ונשא ההמון ירום ורם לבבו והפיל רבאות ולא יעוז:
[יג] ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן־הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש רב:
[יד] ובעתים ההם רבים יעמדו על־מלך הנגב ובני׀ פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו:
[טו] ויבא מלך הצפון וישפך סוללה ולכד עיר מבצרות וזרעות הנגב לא יעמדו ועם מבחריו ואין כח לעמד:
[טז] ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ־הצבי וכלה בידו:
[יז] וישם ׀ פניו לבוא בתקף כל־מלכותו וישרים עמו ועשה ובת הנשים יתן־לו להשחיתה ולא תעמד ולא־לו תהיה:
[יח] וישב וישם ׀ פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו:
[יט] וישב פניו למעוזי ארצו ונכשל ונפל ולא ימצא:
[כ] ועמד על־כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה:
[כא] ועמד על־כנו נבזה ולא־נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות:
[כב] וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית:
[כג] ומן־התחברות אליו יעשה מרמה ועלה ועצם במעט־גוי:
[כד] בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא־עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד־עת:
[כה] ויער כחו ולבבו על־מלך הנגב בחיל גדול ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל־גדול ועצום עד־מאד ולא יעמד כי־יחשבו עליו מחשבות:
[כו] ואכלי פת־בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים:
[כז] ושניהם המלכים לבבם למרע ועל־שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי־עוד קץ למועד:
[כח] וישב ארצו ברכוש גדול ולבבו על־ברית קדש ועשה ושב לארצו:
[כט] למועד ישוב ובא בנגב ולא־תהיה כראשנה וכאחרונה:
[ל] ובאו בו ציים כתים ונכאה ושב וזעם על־ברית־קודש ועשה ושב ויבן על־עזבי ברית קדש:
[לא] וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משמם:
[לב] ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו:
[לג] ומשכילי עם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה בשבי ובבזה ימים:
[לד] ובהכשלם יעזרו עזר מעט ונלוו עליהם רבים בחלקלקות:
[לה] ומן־המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד־עת קץ כי־עוד למועד:
[לו] ועשה כרצנו המלך ויתרומם ויתגדל על־כל־אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד־כלה זעם כי נחרצה נעשתה:
[לז] ועל־אלהי אבתיו לא יבין ועל־חמדת נשים ועל־כל־אלוה לא יבין כי על־כל יתגדל:
[לח] ולאלה מעזים על־כנו יכבד ולאלוה אשר לא־ידעהו אבתיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמדות:
[לט] ועשה למבצרי מעזים עם־אלוה נכר אשר הכיר יכיר ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר:
[מ] ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר:
[מא] ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון:
[מב] וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה:
[מג] ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשים במצעדיו:
[מד] ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשמיד ולהחרים רבים:
[מה] ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר־צבי־קדש ובא עד־קצו ואין עוזר לו: