פרק י
[א] וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב־מאד אנשים ונשים וילדים כי־בכו העם הרבה־בכה: פ
[ב] ויען שכניה בן־יחיאל מבני עולם עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש־מקוה לישראל על־זאת:
[ג] ועתה נכרת־ברית לאלהינו להוציא כל־נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה: פ
[ד] קום כי־עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה: פ
[ה] ויקם עזרא וישבע את־שרי הכהנים הלוים וכל־ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו:
[ו] ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל־לשכת יהוחנן בן־אלישיב וילך שם לחם לא־אכל ומים לא־שתה כי מתאבל על־מעל הגולה: פ
[ז] ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם:
[ח] וכל אשר לא־יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל־רכושו והוא יבדל מקהל הגולה: ס
[ט] ויקבצו כל־אנשי־יהודה ובנימן ׀ ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל־העם ברחוב בית האלהים מרעידים על־הדבר ומהגשמים: פ
[י] ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על־אשמת ישראל:
[יא] ועתה תנו תודה ליהוה אלהי־אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן־הנשים הנכריות: ס
[יב] ויענו כל־הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך כדברך עלינו לעשות:
[יג] אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא־ליום אחד ולא לשנים כי־הרבינו לפשע בדבר הזה:
[יד] יעמדו־נא שרינו לכל־הקהל וכל׀ אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני־עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף־אלהינו ממנו עד לדבר הזה: ס
[טו] אך יונתן בן־עשהאל ויחזיה בן־תקוה עמדו על־זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם:
[טז] ויעשו־כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר:
[יז] ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון: פ
[יח] וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן־יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה:
[יט] ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל־צאן על־אשמתם: ס
[כ] ומבני אמר חנני וזבדיה: ס
[כא] ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה: ס
[כב] ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה: ס
[כג] ומן־הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר: ס
[כד] ומן־המשררים אלישיב ומן־השערים שלם וטלם ואורי: ס
[כה] ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה: ס
[כו] ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה: ס
[כז] ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא: ס
[כח] ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי: ס
[כט] ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות ורמות: ס
[ל] ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה: ס
[לא] ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון: ס
[לב] בנימן מלוך שמריה: ס
[לג] מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי: ס
[לד] מבני בני מעדי עמרם ואואל: ס
[לה] בניה בדיה כלוהי כלוהו: ס
[לו] וניה מרמות אלישיב: ס
[לז] מתניה מתני ויעשו ויעשי: ס
[לח] ובני ובנוי שמעי: ס
[לט] ושלמיה ונתן ועדיה: ס
[מ] מכנדבי ששי שרי: ס
[מא] עזראל ושלמיהו שמריה: ס
[מב] שלום אמריה יוסף: ס
[מג] מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו ידי ויואל בניה:
[מד] כל־אלה נשאי נשאו נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים: פ