פרק ח
[א] ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל: ס
[ב] מבני פינחס גרשם ס מבני איתמר דניאל ס מבני דויד חטוש: ס

[ג] מבני שכניה ס מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים: ס

[ד] מבני פחת מואב אליהועיני בן־זרחיה ועמו מאתים הזכרים: ס
[ה] מבני שכניה בן־יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים: ס
[ו] ומבני עדין עבד בן־יונתן ועמו חמשים הזכרים: ס
[ז] ומבני עילם ישעיה בן־עתליה ועמו שבעים הזכרים: ס
[ח] ומבני שפטיה זבדיה בן־מיכאל ועמו שמנים הזכרים:
[ט] מבני יואב עבדיה בן־יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים: ס
[י] ומבני שלומית בן־יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים: ס
[יא] ומבני בבי זכריה בן־בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים: ס
[יב] ומבני עזגד יוחנן בן־הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים: ס
[יג] ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים: ס
[יד] ומבני בגוי עותי וזבוד וזכור ועמו שבעים הזכרים: פ
[טו] ואקבצם אל־הנהר הבא אל־אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא־מצאתי שם:
[טז] ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים:
[יז] ואוצאה ואצוה אותם על־אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל־אדו אחיו הנתונים הנתינים בכספיא המקום להביא־לנו משרתים לבית אלהינו:
[יח] ויביאו לנו כיד־אלהינו הטובה עלינו איש שכל ס מבני מחלי בן־לוי בן־ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר:

[יט] ואת־חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים: ס
[כ] ומן־הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות:
[כא] ואקרא שם צום על־הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל־רכושנו:
[כב] כי בשתי לשאול מן־המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי־אמרנו למלך לאמר יד־אלהינו על־כל־מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל־עזביו:
[כג] ונצומה ונבקשה מאלהינו על־זאת ויעתר לנו:
[כד] ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה:
[כה] ואשקולה ואשקלה להם את־הכסף ואת־הזהב ואת־הכלים תרומת בית־אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל־ישראל הנמצאים:
[כו] ואשקלה על־ידם כסף ככרים שש־מאות וחמשים וכלי־כסף מאה לככרים זהב מאה ככר:
[כז] וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב:
[כח] ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם:
[כט] שקדו ושמרו עד־תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי־האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה:
[ל] וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו: פ
[לא] ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד־אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על־הדרך:
[לב] ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה:
[לג] וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד־מרמות בן־אוריה הכהן ועמו אלעזר בן־פינחס ועמהם יוזבד בן־ישוע ונועדיה בן־בנוי הלוים:
[לד] במספר במשקל לכל ויכתב כל־המשקל בעת ההיא: פ
[לה] הבאים מהשבי בני־הגולה הקריבו עלות׀ לאלהי ישראל פרים שנים־עשר על־כל־ישראל אילים׀ תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה: פ
[לו] ויתנו׀ את־דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את־העם ואת־בית האלהים: ס