פרק י
[א] ובכל־זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו:
[ב] ועל החתומים נחמיה התרשתא בן־חכליה וצדקיה:
[ג] שריה עזריה ירמיה:
[ד] פשחור אמריה מלכיה:
[ה] חטוש שבניה מלוך:
[ו] חרם מרמות עבדיה:
[ז] דניאל גנתון ברוך:
[ח] משלם אביה מימן:
[ט] מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים:
[י] והלוים וישוע בן־אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל:
[יא] ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן:
[יב] מיכא רחוב חשביה:
[יג] זכור שרביה שבניה:
[יד] הודיה בני בנינו: ס
[טו] ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני:
[טז] בני עזגד בבי:
[יז] אדניה בגוי עדין:
[יח] אטר חזקיה עזור:
[יט] הודיה חשם בצי:
[כ] חריף ענתות נובי ניבי:
[כא] מגפיעש משלם חזיר:
[כב] משיזבאל צדוק ידוע:
[כג] פלטיה חנן עניה:
[כד] הושע חנניה חשוב:
[כה] הלוחש פלחא שובק:
[כו] רחום חשבנה מעשיה:
[כז] ואחיה חנן ענן:
[כח] מלוך חרם בענה:
[כט] ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל־הנבדל מעמי הארצות אל־תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין:
[ל] מחזיקים על־אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד־האלהים ולשמור ולעשות את־כל־מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו:
[לא] ואשר לא־נתן בנתינו לעמי הארץ ואת־בנתיהם לא נקח לבנינו:
[לב] ועמי הארץ המביאים את־המקחות וכל־שבר ביום השבת למכור לא־נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את־השנה השביעית ומשא כל־יד:
[לג] והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו:
[לד] ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על־ישראל וכל מלאכת בית־אלהינו: ס
[לה] והגורלות הפלנו על־קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית־אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על־מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה:
[לו] ולהביא את־בכורי אדמתנו ובכורי כל־פרי כל־עץ שנה בשנה לבית יהוה:
[לז] ואת־בכרות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה ואת־בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו:
[לח] ואת־ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל־עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל־לשכות בית־אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו:
[לט] והיה הכהן בן־אהרן עם־הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את־מעשר המעשר לבית אלהינו אל־הלשכות לבית האוצר:
[מ] כי אל־הלשכות יביאו בני־ישראל ובני הלוי את־תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את־בית אלהינו: