פרק יא
[א] וישבו שרי־העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא׀ אחד מן־העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים:
[ב] ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם: פ
[ג] ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה:
[ד] ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן־עזיה בן־זכריה בן־אמריה בן־שפטיה בן־מהללאל מבני־פרץ:
[ה] ומעשיה בן־ברוך בן־כל־חזה בן־חזיה בן־עדיה בן־יויריב בן־זכריה בן־השלני:
[ו] כל־בני־פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי־חיל: פ
[ז] ואלה בני בנימן סלא בן־משלם בן־יועד בן־פדיה בן־קוליה בן־מעשיה בן־איתיאל בן־ישעיה:
[ח] ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה:
[ט] ויואל בן־זכרי פקיד עליהם ויהודה בן־הסנואה על־העיר משנה: פ
[י] מן־הכהנים ידעיה בן־יויריב יכין:
[יא] שריה בן־חלקיה בן־משלם בן־צדוק בן־מריות בן־אחיטוב נגד בית האלהים:
[יב] ואחיהם עשה המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן־ירחם בן־פלליה בן־אמצי בן־זכריה בן־פשחור בן־מלכיה:
[יג] ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן־עזראל בן־אחזי בן־משלמות בן־אמר:
[יד] ואחיהם גברי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן־הגדולים: ס
[טו] ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה בן־בוני:
[טז] ושבתי ויוזבד על־המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים:
[יז] ומתניה בן־מיכא בן־זבדי בן־אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן־שמוע בן־גלל בן־ידיתון ידותון:
[יח] כל־הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה: פ
[יט] והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים:
[כ] ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל־ערי יהודה איש בנחלתו:
[כא] והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על־הנתינים: פ
[כב] ופקיד הלוים בירושלם עזי בן־בני בן־חשביה בן־מתניה בן־מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית־האלהים:
[כג] כי־מצות המלך עליהם ואמנה על־המשררים דבר־יום ביומו:
[כד] ופתחיה בן־משיזבאל מבני־זרח בן־יהודה ליד המלך לכל־דבר לעם:
[כה] ואל־החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה:
[כו] ובישוע ובמלדה ובבית פלט:
[כז] ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה:
[כח] ובצקלג ובמכנה ובבנתיה:
[כט] ובעין רמון ובצרעה ובירמות:
[ל] זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר־שבע עד־גיא הנם:
[לא] ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית־אל ובנתיה:
[לב] ענתות נב ענניה:
[לג] חצור ׀ רמה גתים:
[לד] חדיד צבעים נבלט:
[לה] לד ואונו גי החרשים:
[לו] ומן־הלוים מחלקות יהודה לבנימין: פ