פרק יב
[א] ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם־זרבבל בן־שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא:
[ב] אמריה מלוך חטוש:
[ג] שכניה רחם מרמת:
[ד] עדוא גנתוי אביה:
[ה] מימין מעדיה בלגה:
[ו] שמעיה ויויריב ידעיה:
[ז] סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע: פ
[ח] והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על־הידות הוא ואחיו:
[ט] ובקבקיה וענו ועני אחיהם לנגדם למשמרות:
[י] וישוע הוליד את־יויקים ויויקים הוליד את־אלישיב ואלישיב את־יוידע:
[יא] ויוידע הוליד את־יונתן ויונתן הוליד את־ידוע:
[יב] ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה:
[יג] לעזרא משלם לאמריה יהוחנן:
[יד] למלוכי למליכו יונתן לשבניה יוסף:
[טו] לחרם עדנא למריות חלקי:
[טז] לעדיא לעדוא זכריה לגנתון משלם:
[יז] לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי:
[יח] לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן:
[יט] וליויריב מתני לידעיה עזי:
[כ] לסלי קלי לעמוק עבר:
[כא] לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל:
[כב] הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על־מלכות דריוש הפרסי: פ
[כג] בני לוי ראשי האבות כתובים על־ספר דברי הימים ועד־ימי יוחנן בן־אלישיב:
[כד] וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן־קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש־האלהים משמר לעמת משמר:
[כה] מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים:
[כו] אלה בימי יויקים בן־ישוע בן־יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר: פ
[כז] ובחנכת חומת ירושלם בקשו את־הלוים מכל־מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות:
[כח] ויאספו בני המשררים ומן־הככר סביבות ירושלם ומן־חצרי נטפתי:
[כט] ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם:
[ל] ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את־העם ואת־השערים ואת־החומה:
[לא] ואעלה את־שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת:
[לב] וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה:
[לג] ועזריה עזרא ומשלם:
[לד] יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה: פ
[לה] ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן־יונתן בן־שמעיה בן־מתניה בן־מיכיה בן־זכור בן־אסף:
[לו] ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי־שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם:
[לז] ועל שער העין ונגדם עלו על־מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח:
[לח] והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה:
[לט] ומעל לשער־אפרים ועל־שער הישנה ועל־שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה:
[מ] ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי:
[מא] והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות:
[מב] ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד:
[מג] ויזבחו ביום־ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק:
[מד] ויפקדו ביום ההוא אנשים על־הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על־הכהנים ועל־הלוים העמדים:
[מה] וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו:
[מו] כי־בימי דויד ואסף מקדם ראש ראשי המשררים ושיר־תהלה והדות לאלהים:
[מז] וכל־ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר־יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן: פ