פרק ג
[א] ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את־שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד־מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל: ס
[ב] ועל־ידו בנו אנשי ירחו ועל־ידו בנה זכור בן־אמרי: ס
[ג] ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו: ס
[ד] ועל־ידם החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ ס ועל־ידם החזיק משלם בן־ברכיה בן־משיזבאל ס ועל־ידם החזיק צדוק בן־בענא: ס

[ה] ועל־ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא־הביאו צורם בעבדת אדניהם: ס
[ו] ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן־פסח ומשלם בן־בסודיה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו: ס
[ז] ועל־ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר: ס
[ח] על־ידו החזיק עזיאל בן־חרהיה צורפים ס ועל־ידו החזיק חנניה בן־הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה: ס

[ט] ועל־ידם החזיק רפיה בן־חור שר חצי פלך ירושלם: ס
[י] ועל־ידם החזיק ידיה בן־חרומף ונגד ביתו ועל־ידו החזיק חטוש בן־חשבניה: ס
[יא] מדה שנית החזיק מלכיה בן־חרם וחשוב בן־פחת מואב ואת מגדל התנורים: ס
[יב] ועל־ידו החזיק שלום בן־הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו: ס
[יג] את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות:
[יד] ואת׀ שער האשפות החזיק מלכיה בן־רכב שר פלך בית־הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו: ס
[טו] ואת שער העין החזיק שלון בן־כל־חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו ויעמידו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן־המלך ועד־המעלות היורדות מעיר דויד: ס
[טז] אחריו החזיק נחמיה בן־עזבוק שר חצי פלך בית־צור עד־נגד קברי דויד ועד־הברכה העשויה ועד בית הגברים: ס
[יז] אחריו החזיקו הלוים רחום בן־בני ס על־ידו החזיק חשביה שר־חצי־פלך קעילה לפלכו: ס

[יח] אחריו החזיקו אחיהם בוי בן־חנדד שר חצי פלך קעילה: ס
[יט] ויחזק על־ידו עזר בן־ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע: ס
[כ] אחריו החרה החזיק ברוך בן־זבי זכי מדה שנית מן־המקצוע עד־פתח בית אלישיב הכהן הגדול: ס
[כא] אחריו החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ מדה שנית מפתח בית אלישיב ועד־תכלית בית אלישיב: ס
[כב] ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר:
[כג] אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם ס אחריו החזיק עזריה בן־מעשיה בן־ענניה אצל ביתו: ס

[כד] אחריו החזיק בנוי בן־חנדד מדה שנית מבית עזריה עד־המקצוע ועד־הפנה:
[כה] פלל בן־אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן־פרעש: ס
[כו] והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא: ס
[כז] אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל:
[כח] מעל׀ שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו: ס
[כט] אחריו החזיק צדוק בן־אמר נגד ביתו ס ואחריו החזיק שמעיה בן־שכניה שמר שער המזרח: ס

[ל] אחרי אחריו החזיק חנניה בן־שלמיה וחנון בן־צלף הששי מדה שני ס אחריו החזיק משלם בן־ברכיה נגד נשכתו: ס

[לא] אחרי אחריו החזיק מלכיה בן־הצרפי עד־בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה:
[לב] ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים: פ
[לג] ויהי כאשר שמע סנבלט כי־אנחנו בונים את־החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על־היהודים:
[לד] ויאמר׀ לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את־האבנים מערמות העפר והמה שרופות:
[לה] וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר־הם בונים אם־יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם: פ
[לו] שמע אלהינו כי־היינו בוזה והשב חרפתם אל־ראשם ותנם לבזה בארץ שביה:
[לז] ואל־תכס על־עונם וחטאתם מלפניך אל־תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים:
[לח] ונבנה את־החומה ותקשר כל־החומה עד־חציה ויהי לב לעם לעשות: פ