פרק א
[א] אדם שת אנוש:
[ב] קינן מהללאל ירד:
[ג] חנוך מתושלח למך:
[ד] נח שם חם ויפת: ס
[ה] בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס: ס
[ו] ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה: ס
[ז] ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים: ס
[ח] בני חם כוש ומצרים פוט וכנען:
[ט] ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן: ס
[י] וכוש ילד את־נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ: ס
[יא] ומצרים ילד את־לודיים לודים ואת־ענמים ואת־להבים ואת־נפתחים:
[יב] ואת־פתרסים ואת־כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת־כפתרים: ס
[יג] וכנען ילד את־צידון בכרו ואת־חת:
[יד] ואת־היבוסי ואת־האמרי ואת הגרגשי:
[טו] ואת־החוי ואת־הערקי ואת־הסיני:
[טז] ואת־הארודי ואת־הצמרי ואת־החמתי: ס
[יז] בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך: ס
[יח] וארפכשד ילד את־שלח ושלח ילד את־עבר:
[יט] ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן:
[כ] ויקטן ילד את־אלמודד ואת־שלף ואת־חצרמות ואת־ירח:
[כא] ואת־הדורם ואת־אוזל ואת־דקלה:
[כב] ואת־עיבל ואת־אבימאל ואת־שבא:
[כג] ואת־אופיר ואת־חוילה ואת־יובב כל־אלה בני יקטן: ס
[כד] שם ׀ ארפכשד שלח:
[כה] עבר פלג רעו:
[כו] שרוג נחור תרח:
[כז] אברם הוא אברהם: ס
[כח] בני אברהם יצחק וישמעאל: ס
[כט] אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם:
[ל] משמע ודומה משא חדד ותימא:
[לא] יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל: ס
[לב] ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את־זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן: ס
[לג] ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה: ס
[לד] ויולד אברהם את־יצחק בני יצחק עשו וישראל: ס
[לה] בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח: ס
[לו] בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק: ס
[לז] בני רעואל נחת זרח שמה ומזה: ס
[לח] ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן: ס
[לט] ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע: ס
[מ] בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה: ס
[מא] בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן:
[מב] בני־אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן: פ
[מג] ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך־מלך לבני ישראל בלע בן־בעור ושם עירו דנהבה:
[מד] וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן־זרח מבצרה:
[מה] וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני:
[מו] וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן־בדד המכה את־מדין בשדה מואב ושם עירו עיות עוית:
[מז] וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה:
[מח] וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר:
[מט] וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן־עכבור:
[נ] וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת־מטרד בת מי זהב:
[נא] וימת הדד פ
ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה עלוה אלוף יתת:

[נב] אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן:
[נג] אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר:
[נד] אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום: פ