פרק י
[א] ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש־ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע:
[ב] וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את־יונתן ואת־אבינדב ואת־מלכישוע בני שאול:
[ג] ותכבד המלחמה על־שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן־היורים:
[ד] ויאמר שאול אל־נשא כליו שלף חרבך׀ ודקרני בה פן־יבאו הערלים האלה והתעללו־בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ס ויקח שאול את־החרב ויפל עליה:

[ה] וירא נשא־כליו כי מת שאול ויפל גם־הוא על־החרב וימת: ס
[ו] וימת שאול ושלשת בניו וכל־ביתו יחדו מתו:
[ז] ויראו כל־איש ישראל אשר־בעמק כי נסו וכי־מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם: ס
[ח] ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את־החללים וימצאו את־שאול ואת־בניו נפלים בהר גלבע:
[ט] ויפשיטהו וישאו את־ראשו ואת־כליו וישלחו בארץ־פלשתים סביב לבשר את־עצביהם ואת־העם:
[י] וישימו את־כליו בית אלהיהם ואת־גלגלתו תקעו בית דגון: ס
[יא] וישמעו כל יביש גלעד את כל־אשר־עשו פלשתים לשאול:
[יב] ויקומו כל־איש חיל וישאו את־גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את־עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים:
[יג] וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על־דבר יהוה אשר לא־שמר וגם־לשאול באוב לדרוש:
[יד] ולא־דרש ביהוה וימיתהו ויסב את־המלוכה לדויד בן־ישי: פ