פרק יא
[א] ויקבצו כל־ישראל אל־דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו:
[ב] גם־תמול גם־שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את־ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את־עמי את־ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל:
[ג] ויבאו כל־זקני ישראל אל־המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את־דויד למלך על־ישראל כדבר יהוה ביד־שמואל: ס
[ד] וילך דויד וכל־ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ:
[ה] ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את־מצדת ציון היא עיר דויד:
[ו] ויאמר דויד כל־מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן־צרויה ויהי לראש:
[ז] וישב דויד במצד על־כן קראו־לו עיר דויד:
[ח] ויבן העיר מסביב מן־המלוא ועד־הסביב ויואב יחיה את־שאר העיר:
[ט] וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו: פ
[י] ואלה ראשי הגברים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם־כל־ישראל להמליכו כדבר יהוה על־ישראל: ס
[יא] ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן־חכמוני ראש השלושים השלישים הוא־עורר את־חניתו על־שלש־מאות חלל בפעם אחת:
[יב] ואחריו אלעזר בן־דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים:
[יג] הוא־היה עם־דויד בפס דמים והפלשתים נאספו־שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים:
[יד] ויתיצבו בתוך־החלקה ויצילוה ויכו את־פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה:
[טו] וירדו שלושה מן־השלושים ראש על־הצר אל־דויד אל־מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים:
[טז] ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם:
[יז] ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית־לחם אשר בשער:
[יח] ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו־מים מבור בית־לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל־דויד ולא־אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה:
[יט] ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים:
[כ] ואבשי אחי־יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את־חניתו על־שלש מאות חלל ולא־ולו־שם בשלושה:
[כא] מן־השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד־השלושה לא־בא: ס
[כב] בניה בן־יהוידע בן־איש־חיל רב־פעלים מן־קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את־הארי בתוך הבור ביום השלג:
[כג] והוא־הכה את־האיש המצרי איש מדה׀ חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את־החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו:
[כד] אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלושה הגברים:
[כה] מן־השלושים הנו נכבד הוא ואל־השלשה לא־בא וישימהו דויד על־משמעתו: ס
[כו] וגבורי החילים עשהאל אחי יואב ס אלחנן בן־דודו מבית לחם: ס

[כז] שמות ההרורי ס חלץ הפלוני: ס

[כח] עירא בן־עקש התקועי ס אביעזר הענתותי: ס

[כט] סבכי החשתי ס עילי האחוחי: ס

[ל] מהרי הנטפתי ס חלד בן־בענה הנטופתי: ס

[לא] איתי בן־ריבי מגבעת בני בנימן ס בניה הפרעתני: ס

[לב] חורי מנחלי געש ס אביאל הערבתי: ס

[לג] עזמות הבחרומי ס אליחבא השעלבני: ס

[לד] בני השם הגזוני ס יונתן בן־שגה ההררי: ס

[לה] אחיאם בן־שכר ההררי ס אליפל בן־אור: ס

[לו] חפר המכרתי אחיה הפלני: ס
[לז] חצרו הכרמלי ס נערי בן־אזבי: ס

[לח] יואל אחי נתן ס מבחר בן־הגרי: ס

[לט] צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן־צרויה: ס
[מ] עירא היתרי ס גרב היתרי: ס

[מא] אוריה החתי ס זבד בן־אחלי: ס

[מב] עדינא בן־שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלשים: ס
[מג] חנן בן־מעכה ויושפט המתני: ס
[מד] עזיא העשתרתי ס שמע ויעואל ויעיאל בני חותם הערערי: ס

[מה] ידיעאל בן־שמרי ויחא אחיו התיצי: ס
[מו] אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ס ויתמה המואבי:

[מז] אליאל ועובד ס ויעשיאל המצביה: פ