פרק יב
[א] ואלה הבאים אל־דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן־קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה:
[ב] נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן:
[ג] הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ויזיאל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי:
[ד] וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל־השלשים:
[ה] וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי: ס
[ו] אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי החרופי:
[ז] אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים:
[ח] ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן־הגדור:
[ט] ומן־הגדי נבדלו אל־דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על־ההרים למהר:
[י] עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי:
[יא] משמנה הרביעי ירמיה החמשי:
[יב] עתי הששי אליאל השבעי:
[יג] יוחנן השמיני אלזבד התשיעי:
[יד] ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר: ס
[טו] אלה מבני־גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף:
[טז] אלה הם אשר עברו את־הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על־כל־גדיתיו גדותיו ויבריחו את־כל־העמקים למזרח ולמערב: פ
[יז] ויבאו מן־בני בנימן ויהודה עד־למצד לדויד:
[יח] ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם־לשלום באתם אלי לעזרני יהיה־לי עליכם לבב ליחד ואם־לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח: ס
[יט] ורוח לבשה את־עמשי ראש השלושים השלישים לך דויד ועמך בן־ישי שלום ׀ שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד: פ
[כ] וממנשה נפלו על־דויד בבאו עם־פלשתים על־שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל־אדניו שאול:
[כא] בלכתו אל־ציקלג נפלו עליו ׀ ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה:
[כב] והמה עזרו עם־דויד על־הגדוד כי־גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא:
[כג] כי לעת־יום ביום יבאו על־דויד לעזרו עד־למחנה גדול כמחנה אלהים: פ
[כד] ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על־דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה: ס
[כה] בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא: ס
[כו] מן־בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה: ס
[כז] מן־בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות: ס
[כח] ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות: ס
[כט] וצדוק נער גבור חיל ובית־אביו שרים עשרים ושנים: ס
[ל] ומן־בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד־הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול: ס
[לא] ומן־בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם: ס
[לב] ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את־דויד: ס
[לג] ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה־יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל־אחיהם על־פיהם: ס
[לד] מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל־כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא־לב ולב: ס
[לה] ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף: ס
[לו] ומן־הדני ערכי מלחמה עשרים־ושמונה אלף ושש מאות: ס
[לז] ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף: ס
[לח] ומעבר לירדן מן־הראובני והגדי וחצי׀ שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף: ס
[לט] כל־אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את־דויד על־כל־ישראל וגם כל־שרית ישראל לב אחד להמליך את־דויד:
[מ] ויהיו־שם עם־דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי־הכינו להם אחיהם:
[מא] וגם הקרובים־אליהם עד־יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ׀ ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין־ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל: פ