פרק יח
[א] ויהי אחרי־כן ויך דויד את־פלשתים ויכניעם ויקח את־גת ובנתיה מיד פלשתים:
[ב] ויך את־מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה:
[ג] ויך דויד את־הדדעזר מלך־צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר־פרת:
[ד] וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את־כל־הרכב ויותר ממנו מאה רכב:
[ה] ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים־ושנים אלף איש:
[ו] וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך:
[ז] ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם:
[ח] ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה׀ עשה שלמה את־ים הנחשת ואת־העמודים ואת כלי הנחשת: פ
[ט] וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את־כל־חיל הדדעזר מלך־צובה:
[י] וישלח את־הדורם־בנו אל־המלך־דויד לשאול־לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת:
[יא] גם־אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם־הכסף והזהב אשר נשא מכל־הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק:
[יב] ואבשי בן־צרויה הכה את־אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף:
[יג] וישם באדום נציבים ויהיו כל־אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את־דויד בכל אשר הלך:
[יד] וימלך דויד על־כל־ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל־עמו:
[טו] ויואב בן־צרויה על־הצבא ויהושפט בן־אחילוד מזכיר:
[טז] וצדוק בן־אחיטוב ואבימלך בן־אביתר כהנים ושושא סופר:
[יז] ובניהו בן־יהוידע על־הכרתי והפלתי ובני־דויד הראשנים ליד־המלך: פ