פרק ב
[א] אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון:
[ב] דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר: פ
[ג] בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער׀ בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו: ס
[ד] ותמר כלתו ילדה לו את־פרץ ואת־זרח כל־בני יהודה חמשה: ס
[ה] בני־פרץ חצרון וחמול: ס
[ו] ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה: ס
[ז] ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם: ס
[ח] ובני איתן עזריה: ס
[ט] ובני חצרון אשר נולד־לו את־ירחמאל ואת־רם ואת־כלובי:
[י] ורם הוליד את־עמינדב ועמינדב הוליד את־נחשון נשיא בני יהודה:
[יא] ונחשון הוליד את־שלמא ושלמא הוליד את־בעז:
[יב] ובעז הוליד את־עובד ועובד הוליד את־ישי:
[יג] ואישי הוליד את־בכרו את־אליאב ואבינדב השני ושמעא השלשי:
[יד] נתנאל הרביעי רדי החמישי:
[טו] אצם הששי דויד השבעי:
[טז] ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל שלשה:
[יז] ואביגיל ילדה את־עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי:
[יח] וכלב בן־חצרון הוליד את־עזובה אשה ואת־יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון:
[יט] ותמת עזובה ויקח־לו כלב את־אפרת ותלד לו את־חור:
[כ] וחור הוליד את־אורי ואורי הוליד את־בצלאל: ס
[כא] ואחר בא חצרון אל־בת־מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן־ששים שנה ותלד לו את־שגוב:
[כב] ושגוב הוליד את־יאיר ויהי־לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד: ס
[כג] ויקח גשור־וארם את־חות יאיר מאתם את־קנת ואת־בנתיה ששים עיר כל־אלה בני מכיר אבי־גלעד:
[כד] ואחר מות־חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את־אשחור אבי תקוע: ס
[כה] ויהיו בני־ירחמאל בכור חצרון הבכור ׀ רם ובונה וארן ואצם אחיה:
[כו] ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם: ס
[כז] ויהיו בני־רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר:
[כח] ויהיו בני־אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור:
[כט] ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את־אחבן ואת־מוליד:
[ל] ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים:
[לא] ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי:
[לב] ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים: ס
[לג] ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל:
[לד] ולא־היה לששן בנים כי אם־בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע:
[לה] ויתן ששן את־בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את־עתי:
[לו] ועתי הליד את־נתן ונתן הוליד את־זבד:
[לז] וזבד הוליד את־אפלל ואפלל הוליד את־עובד:
[לח] ועובד הוליד את־יהוא ויהוא הליד את־עזריה:
[לט] ועזריה הליד את־חלץ וחלץ הליד את־אלעשה:
[מ] ואלעשה הליד את־ססמי וססמי הליד את־שלום:
[מא] ושלום הוליד את־יקמיה ויקמיה הליד את־אלישמע: ס
[מב] ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי־זיף ובני מרשה אבי חברון:
[מג] ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע:
[מד] ושמע הוליד את־רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את־שמי:
[מה] ובן־שמי מעון ומעון אבי בית־צור:
[מו] ועיפה פילגש כלב ילדה את־חרן ואת־מוצא ואת־גזז וחרן הליד את־גזז: ס
[מז] ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף:
[מח] פילגש כלב מעכה ילד שבר ואת־תרחנה:
[מט] ותלד שעף אבי מדמנה את־שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת־כלב עכסה: ס
[נ] אלה היו בני כלב בן־חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים:
[נא] שלמא אבי בית־לחם חרף אבי בית־גדר:
[נב] ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות:
[נג] ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי: ס
[נד] בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי:
[נה] ומשפחות ספרים ישבו ישבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית־רכב: ס