פרק כה
[א] ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים הנבאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם:
[ב] לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד־אסף הנבא על־ידי המלך:
[ג] לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על־הדות והלל ליהוה: ס
[ד] להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאת:
[ה] כל־אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש:
[ו] כל־אלה על־ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן:
[ז] ויהי מספרם עם־אחיהם מלמדי־שיר ליהוה כל־המבין מאתים שמונים ושמונה:
[ח] ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם־תלמיד: פ
[ט] ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף ס גדליהו השני הוא־ואחיו ובניו שנים עשר: ס

[י] השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יא] הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יב] החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יג] הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יד] השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר: ס
[טו] השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[טז] התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יז] העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יח] עשתי־עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר: ס
[יט] השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כ] לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כא] לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כב] לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כג] לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כד] לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כה] לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כו] לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כז] לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כח] לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר: ס
[כט] לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר: ס
[ל] לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר: ס
[לא] לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר: פ