פרק כז
[א] ובני ישראל ׀ למספרם ראשי האבות ושרי האלפים ׀ והמאות ושטריהם המשרתים את־המלך לכל׀ דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף: פ
[ב] על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן־זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[ג] מן־בני־פרץ הראש לכל־שרי הצבאות לחדש הראשון: ס
[ד] ועל מחלקת׀ החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[ה] שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן־יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
[ו] הוא בניהו גבור השלשים ועל־השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו: ס
[ז] הרביעי לחדש הרביעי עשהאל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[ח] החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[ט] הששי לחדש הששי עירא בן־עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[י] השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן־בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[יא] השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[יב] התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתותי לבנימיני לבן ׀ ימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[יג] העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[יד] עשתי־עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן־בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: ס
[טו] השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: פ
[טז] ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן־זכרי ס לשמעוני שפטיהו בן־מעכה: ס

[יז] ללוי חשביה בן־קמואל לאהרן צדוק: ס
[יח] ליהודה אליהו מאחי דויד ס ליששכר עמרי בן־מיכאל: ס

[יט] לזבולן ישמעיהו בן־עבדיהו ס לנפתלי ירימות בן־עזריאל: ס

[כ] לבני אפרים הושע בן־עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן־פדיהו: ס
[כא] לחצי המנשה גלעדה ידו בן־זכריהו ס לבנימן יעשיאל בן־אבנר: ס

[כב] לדן עזראל בן־ירחם אלה שרי שבטי ישראל:
[כג] ולא־נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את־ישראל ככוכבי השמים:
[כד] יואב בן־צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על־ישראל ולא עלה המספר במספר דברי־הימים למלך דויד: ס
[כה] ועל אצרות המלך עזמות בן־עדיאל ס ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן־עזיהו: ס

[כו] ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן־כלוב: ס
[כז] ועל־הכרמים שמעי הרמתי ס ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי: ס

[כח] ועל־הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ס ועל־אצרות השמן יועש: ס

[כט] ועל־הבקר הרעים בשרון שטרי שרטי השרוני ס ועל־הבקר בעמקים שפט בן־עדלי: ס

[ל] ועל־הגמלים אוביל הישמעלי ס ועל־האתנות יחדיהו המרנתי: ס

[לא] ועל־הצאן יזיז ההגרי כל־אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד: ס
[לב] ויהונתן דוד־דויד יועץ איש־מבין וסופר הוא ויחיאל בן־חכמוני עם־בני המלך: ס
[לג] ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך: ס
[לד] ואחרי אחיתפל יהוידע בן־בניהו ואביתר ושר־צבא למלך יואב: פ