פרק כט
[א] ויאמר דויד המלך לכל־הקהל שלמה בני אחד בחר־בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים:
[ב] וככל־כחי הכינותי לבית־אלהי הזהב ׀ לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני־שהם ומלואים אבני־פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני־שיש לרב:
[ג] ועוד ברצותי בבית אלהי יש־לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית־אלהי למעלה מכל־הכינותי לבית הקדש:
[ד] שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר־כסף מזקק לטוח קירות הבתים:
[ה] לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל־מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה:
[ו] ויתנדבו שרי האבות ושרי׀ שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך:
[ז] ויתנו לעבודת בית־האלהים זהב ככרים חמשת־אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה־אלף ככרים:
[ח] והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית־יהוה על יד־יחיאל הגרשני:
[ט] וישמחו העם על־התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה: פ
[י] ויברך דויד את־יהוה לעיני כל־הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד־עולם:
[יא] לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי־כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל ׀ לראש:
[יב] והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל:
[יג] ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך:
[יד] וכי מי אני ומי עמי כי־נעצר כח להתנדב כזאת כי־ממך הכל ומידך נתנו לך:
[טו] כי־גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל־אבתינו כצל ׀ ימינו על־הארץ ואין מקוה:
[טז] יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות־לך בית לשם קדשך מידך היא הוא ולך הכל:
[יז] וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל־אלה ועתה עמך הנמצאו־פה ראיתי בשמחה להתנדב־לך:
[יח] יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה־זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך:
[יט] ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר־הכינותי: פ
[כ] ויאמר דויד לכל־הקהל ברכו נא את־יהוה אלהיכם ויברכו כל־הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך:
[כא] ויזבחו ליהוה ׀ זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אלים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל־ישראל:
[כב] ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן־דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן:
[כג] וישב שלמה על־כסא יהוה ׀ למלך תחת־דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל־ישראל:
[כד] וכל־השרים והגברים וגם כל־בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך:
[כה] ויגדל יהוה את־שלמה למעלה לעיני כל־ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא־היה על־כל־מלך לפניו על־ישראל: פ
[כו] ודויד בן־ישי מלך על־כל־ישראל:
[כז] והימים אשר מלך על־ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש:
[כח] וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו:
[כט] ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־דברי שמואל הראה ועל־דברי נתן הנביא ועל־דברי גד החזה:
[ל] עם כל־מלכותו וגבורתו והעתים אשר עברו עליו ועל־ישראל ועל כל־ממלכות הארצות: