פרק ד
[א] בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל:
[ב] וראיה בן־שובל הליד את־יחת ויחת הליד את־אחומי ואת־להד אלה משפחות הצרעתי: ס
[ג] ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני:
[ד] ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני־חור בכור אפרתה אבי בית לחם:
[ה] ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה:
[ו] ותלד לו נערה את־אחזם ואת־חפר ואת־תימני ואת־האחשתרי אלה בני נערה:
[ז] ובני חלאה צרת יצחר וצחר ואתנן:
[ח] וקוץ הוליד את־ענוב ואת־הצבבה ומשפחת אחרחל בן־הרום:
[ט] ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב:
[י] ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם־ברך תברכני והרבית את־גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר־שאל: ס
[יא] וכלוב אחי־שוחה הוליד את־מחיר הוא אבי אשתון:
[יב] ואשתון הוליד את־בית רפא ואת־פסח ואת־תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה: ס
[יג] ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת:
[יד] ומעונתי הוליד את־עפרה ושריה הוליד את־יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו: פ
[טו] ובני כלב בן־יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז:
[טז] ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל:
[יז] ובן־עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את־מרים ואת־שמי ואת־ישבח אבי אשתמע:
[יח] ואשתו היהדיה ילדה את־ירד אבי גדור ואת־חבר אבי שוכו ואת־יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת־פרעה אשר לקח מרד: ס
[יט] ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי:
[כ] ובני שימון אמנון ורנה בן־חנן ותולון ותילון ובני ישעי זוחת ובן־זוחת:
[כא] בני שלה בן־יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית־עבדת הבץ לבית אשבע:
[כב] ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר־בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים:
[כג] המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם־המלך במלאכתו ישבו שם: ס
[כד] בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול:
[כה] שלם בנו מבשם בנו משמע בנו:
[כו] ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו:
[כז] ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד־בני יהודה: ס
[כח] וישבו בבאר־שבע ומולדה וחצר שועל:
[כט] ובבלהה ובעצם ובתולד:
[ל] ובבתואל ובחרמה ובציקלג:
[לא] ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד־מלך דויד:
[לב] וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש:
[לג] וכל־חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד־בעל ס זאת מושבתם והתיחשם להם:

[לד] ומשובב וימלך ויושה בן־אמציה:
[לה] ויואל ויהוא בן־יושביה בן־שריה בן־עשיאל:
[לו] ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה:
[לז] וזיזא בן־שפעי בן־אלון בן־ידיה בן־שמרי בן־שמעיה:
[לח] אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב:
[לט] וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם:
[מ] וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן־חם הישבים שם לפנים:
[מא] ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי׀ יחזקיהו מלך־יהודה ויכו את־אהליהם ואת־המעינים המעונים אשר נמצאו־שמה ויחרימם עד־היום הזה וישבו תחתיהם כי־מרעה לצאנם שם:
[מב] ומהם׀ מן־בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם:
[מג] ויכו את־שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה: פ