פרק ה
[א] ובני ראובן בכור־ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן־ישראל ולא להתיחש לבכרה:
[ב] כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף: ס
[ג] בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי:
[ד] בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו:
[ה] מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו:
[ו] בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני:
[ז] ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו:
[ח] ובלע בן־עזז בן־שמע בן־יואל הוא יושב בערער ועד־נבו ובעל מעון:
[ט] ולמזרח ישב עד־לבוא מדברה למן־הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד:
[י] ובימי שאול עשו מלחמה עם־ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על־כל־פני מזרח לגלעד: ס
[יא] ובני־גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד־סלכה:
[יב] יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן:
[יג] ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה: ס
[יד] אלה׀ בני אביחיל בן־חורי בן־ירוח בן־גלעד בן־מיכאל בן־ישישי בן־יחדו בן־בוז:
[טו] אחי בן־עבדיאל בן־גוני ראש לבית אבותם:
[טז] וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל־מגרשי שרון על־תוצאותם:
[יז] כלם התיחשו בימי יותם מלך־יהודה ובימי ירבעם מלך־ישראל: פ
[יח] בני־ראובן וגדי וחצי שבט־מנשה מן־בני־חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע־מאות וששים יצאי צבא:
[יט] ויעשו מלחמה עם־ההגריאים ויטור ונפיש ונודב:
[כ] ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי־בטחו בו:
[כא] וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף:
[כב] כי־חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד־הגלה: פ
[כג] ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד־בעל חרמון ושניר והר־חרמון המה רבו:
[כד] ואלה ראשי בית־אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם:
[כה] וימעלו באלהי אבתיהם ויזנו אחרי אלהי עמי־הארץ אשר־השמיד אלהים מפניהם:
[כו] ויער אלהי ישראל את־רוח׀ פול מלך־אשור ואת־רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה: פ
[כז] בני לוי גרשון קהת ומררי:
[כח] ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל: ס
[כט] ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ס ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר:

[ל] אלעזר הוליד את־פינחס פינחס הליד את־אבישוע:
[לא] ואבישוע הוליד את־בקי ובקי הוליד את־עזי:
[לב] ועזי הוליד את־זרחיה וזרחיה הוליד את־מריות:
[לג] מריות הוליד את־אמריה ואמריה הוליד את־אחיטוב:
[לד] ואחיטוב הוליד את־צדוק וצדוק הוליד את־אחימעץ:
[לה] ואחימעץ הוליד את־עזריה ועזריה הוליד את־יוחנן:
[לו] ויוחנן הוליד את־עזריה הוא אשר כהן בבית אשר־בנה שלמה בירושלם:
[לז] ויולד עזריה את־אמריה ואמריה הוליד את־אחיטוב:
[לח] ואחיטוב הוליד את־צדוק וצדוק הוליד את־שלום:
[לט] ושלום הוליד את־חלקיה וחלקיה הוליד את־עזריה:
[מ] ועזריה הוליד את־שריה ושריה הוליד את־יהוצדק:
[מא] ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את־יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר: פ