פרק ו
[א] בני לוי גרשם קהת ומררי:
[ב] ואלה שמות בני־גרשום לבני ושמעי:
[ג] ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל: ס
[ד] בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבתיהם:
[ה] לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו:
[ו] יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו:
[ז] בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו:
[ח] אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו:
[ט] תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו:
[י] ובני אלקנה עמשי ואחימות:
[יא] אלקנה בנו בני אלקנה צופי בנו ונחת בנו:
[יב] אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו:
[יג] ובני שמואל הבכר ושני ואביה: ס
[יד] בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו:
[טו] שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו: פ
[טז] ואלה אשר העמיד דויד על־ידי־שיר בית יהוה ממנוח הארון:
[יז] ויהיו משרתים לפני משכן אהל־מועד בשיר עד־בנות שלמה את־בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על־עבודתם:
[יח] ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן־יואל בן־שמואל:
[יט] בן־אלקנה בן־ירחם בן־אליאל בן־תוח:
[כ] בן־ציף צוף בן־אלקנה בן־מחת בן־עמשי:
[כא] בן־אלקנה בן־יואל בן־עזריה בן־צפניה:
[כב] בן־תחת בן־אסיר בן־אביסף בן־קרח:
[כג] בן־יצהר בן־קהת בן־לוי בן־ישראל: ס
[כד] ואחיו אסף העמד על־ימינו אסף בן־ברכיהו בן־שמעא:
[כה] בן־מיכאל בן־בעשיה בן־מלכיה:
[כו] בן־אתני בן־זרח בן־עדיה:
[כז] בן־איתן בן־זמה בן־שמעי:
[כח] בן־יחת בן־גרשם בן־לוי: ס
[כט] ובני מררי אחיהם על־השמאול איתן בן־קישי בן־עבדי בן־מלוך:
[ל] בן־חשביה בן־אמציה בן־חלקיה:
[לא] בן־אמצי בן־בני בן־שמר:
[לב] בן־מחלי בן־מושי בן־מררי בן־לוי: ס
[לג] ואחיהם הלוים נתונים לכל־עבודת משכן בית האלהים:
[לד] ואהרן ובניו מקטירים על־מזבח העולה ועל־מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על־ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים: פ
[לה] ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו:
[לו] בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו:
[לז] מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו:
[לח] צדוק בנו אחימעץ בנו: ס
[לט] ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל:
[מ] ויתנו להם את־חברון בארץ יהודה ואת־מגרשיה סביבתיה:
[מא] ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה: ס
[מב] ולבני אהרן נתנו את־ערי המקלט את־חברון ואת־לבנה ואת־מגרשיה ואת־יתר ואת־אשתמע ואת־מגרשיה:
[מג] ואת־חילז ואת־מגרשיה את־דביר ואת־מגרשיה:
[מד] ואת־עשן ואת־מגרשיה ואת־בית שמש ואת־מגרשיה: ס
[מה] וממטה בנימן את־גבע ואת־מגרשיה ואת־עלמת ואת־מגרשיה ואת־ענתות ואת־מגרשיה כל־עריהם שלש־עשרה עיר במשפחותיהם: ס
[מו] ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר: פ
[מז] ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה: ס
[מח] לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבלון בגורל ערים שתים עשרה: ס
[מט] ויתנו בני־ישראל ללוים את־הערים ואת־מגרשיהם:
[נ] ויתנו בגורל ממטה בני־יהודה וממטה בני־שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר־יקראו אתהם בשמות: ס
[נא] וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים:
[נב] ויתנו להם את־ערי המקלט את־שכם ואת־מגרשיה בהר אפרים ואת־גזר ואת־מגרשיה:
[נג] ואת־יקמעם ואת־מגרשיה ואת־בית חורון ואת־מגרשיה:
[נד] ואת־אילון ואת־מגרשיה ואת־גת־רמון ואת־מגרשיה:
[נה] וממחצית מטה מנשה את־ענר ואת־מגרשיה ואת־בלעם ואת־מגרשיה למשפחת לבני־קהת הנותרים: פ
[נו] לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את־גולן בבשן ואת־מגרשיה ואת־עשתרות ואת־מגרשיה:
[נז] וממטה יששכר את־קדש ואת־מגרשיה את־דברת ואת־מגרשיה:
[נח] ואת־ראמות ואת־מגרשיה ואת־ענם ואת־מגרשיה: ס
[נט] וממטה אשר את־משל ואת־מגרשיה ואת־עבדון ואת־מגרשיה:
[ס] ואת־חוקק ואת־מגרשיה ואת־רחב ואת־מגרשיה: ס
[סא] וממטה נפתלי את־קדש בגליל ואת־מגרשיה ואת־חמון ואת־מגרשיה ואת־קריתים ואת־מגרשיה: ס
[סב] לבני מררי הנותרים ממטה זבלון את־רמונו ואת־מגרשיה את־תבור ואת־מגרשיה:
[סג] ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את־בצר במדבר ואת־מגרשיה ואת־יהצה ואת־מגרשיה:
[סד] ואת־קדמות ואת־מגרשיה ואת־מיפעת ואת־מגרשיה:
[סה] וממטה־גד את־ראמות בגלעד ואת־מגרשיה ואת־מחנים ואת־מגרשיה:
[סו] ואת־חשבון ואת־מגרשיה ואת־יעזיר ואת־מגרשיה: ס