פרק ז
[א] ולבני יששכר תולע ופואה ישיב ישוב ושמרון ארבעה: ס
[ב] ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית־אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים־ושנים אלף ושש מאות: ס
[ג] ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם:
[ד] ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי־הרבו נשים ובנים:
[ה] ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל: ס
[ו] בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה:
[ז] ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה:
[ח] ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל־אלה בני־בכר:
[ט] והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים:
[י] ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר:
[יא] כל־אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה־עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה:
[יב] ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר:
[יג] בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה: פ
[יד] בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את־מכיר אבי גלעד:
[טו] ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות:
[טז] ותלד מעכה אשת־מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם:
[יז] ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן־מכיר בן־מנשה:
[יח] ואחתו המלכת ילדה את־אישהוד ואת־אביעזר ואת־מחלה:
[יט] ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם: פ
[כ] ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו:
[כא] וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי־גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את־מקניהם:
[כב] ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו:
[כג] ויבא אל־אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את־שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו:
[כד] ובתו שארה ותבן את־בית־חורון התחתון ואת־העליון ואת אזן שארה:
[כה] ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו:
[כו] לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו:
[כז] נון בנו יהושע בנו:
[כח] ואחזתם ומשבותם בית־אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד־עיה ובנתיה:
[כט] ועל־ידי בני־מנשה בית־שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן־ישראל: פ
[ל] בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם:
[לא] ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות ברזית:
[לב] וחבר הוליד את־יפלט ואת־שומר ואת־חותם ואת שועא אחותם:
[לג] ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט:
[לד] ובני שמר אחי ורוהגה ורהגה יחבה וחבה וארם:
[לה] ובן־הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל:
[לו] בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה:
[לז] בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא:
[לח] ובני יתר יפנה ופספה וארא:
[לט] ובני עלא ארח וחניאל ורציא:
[מ] כל־אלה בני־אשר ראשי בית־האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף: ס