פרק ט
[א] וכל־ישראל התיחשו והנם כתובים על־ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם: ס
[ב] והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים:
[ג] ובירושלם ישבו מן־בני יהודה ומן־בני בנימן ומן־בני אפרים ומנשה:
[ד] עותי בן־עמיהוד בן־עמרי בן־אמרי בן־בנימן בני מן־בני־פרץ בן־יהודה: ס
[ה] ומן־השילוני עשיה הבכור ובניו:
[ו] ומן־בני־זרח יעואל ואחיהם שש־מאות ותשעים:
[ז] ומן־בני בנימן סלוא בן־משלם בן־הודויה בן־הסנאה:
[ח] ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה:
[ט] ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל־אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם: ס
[י] ומן־הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין:
[יא] ועזריה בן־חלקיה בן־משלם בן־צדוק בן־מריות בן־אחיטוב נגיד בית האלהים: ס
[יב] ועדיה בן־ירחם בן־פשחור בן־מלכיה ומעשי בן־עדיאל בן־יחזרה בן־משלם בן־משלמית בן־אמר:
[יג] ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית־האלהים:
[יד] ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי:
[טו] ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן־מיכא בן־זכרי בן־אסף:
[טז] ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי:
[יז] והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש:
[יח] ועד־הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי:
[יט] ושלום בן־קורא בן־אביסף בן־קרח ואחיו לבית־אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על־מחנה יהוה שמרי המבוא:
[כ] ופינחס בן־אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה ׀ עמו:
[כא] זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד:
[כב] כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם:
[כג] והם ובניהם על־השערים לבית־יהוה לבית האהל למשמרות:
[כד] לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה:
[כה] ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל־עת עם־אלה:
[כו] כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על־הלשכות ועל האצרות בית האלהים:
[כז] וסביבות בית־האלהים ילינו כי־עליהם משמרת והם על־המפתח ולבקר לבקר:
[כח] ומהם על־כלי העבודה כי־במספר יביאום ובמספר יוציאום:
[כט] ומהם ממנים על־הכלים ועל כל־כלי הקדש ועל־הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים:
[ל] ומן־בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים:
[לא] ומתתיה מן־הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים:
[לב] ומן־בני הקהתי מן־אחיהם על־לחם המערכת להכין שבת שבת:
[לג] ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים פטורים כי־יומם ולילה עליהם במלאכה:
[לד] אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם: ס
[לה] ובגבעון ישבו אבי־גבעון יעואל יעיאל ושם אשתו מעכה:
[לו] ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב:
[לז] וגדור ואחיו וזכריה ומקלות:
[לח] ומקלות הוליד את־שמאם ואף־הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם־אחיהם: ס
[לט] ונר הוליד את־קיש וקיש הוליד את־שאול ושאול הוליד את־יהונתן ואת־מלכישוע ואת־אבינדב ואת־אשבעל:
[מ] ובן־יהונתן מריב בעל ומרי־בעל הוליד את־מיכה:
[מא] ובני מיכה פיתן ומלך ותחרע:
[מב] ואחז הוליד את־יערה ויערה הוליד את־עלמת ואת־עזמות ואת־זמרי וזמרי הוליד את־מוצא:
[מג] ומוצא הוליד את־בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו:
[מד] ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל: פ