פרק יא
[א] ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את־בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם־ישראל להשיב את־הממלכה לרחבעם: פ
[ב] ויהי דבר־יהוה אל־שמעיהו איש־האלהים לאמר:
[ג] אמר אל־רחבעם בן־שלמה מלך יהודה ואל כל־ישראל ביהודה ובנימן לאמר:
[ד] כה אמר יהוה לא־תעלו ולא־תלחמו עם־אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את־דברי יהוה וישבו מלכת אל־ירבעם: פ
[ה] וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה:
[ו] ויבן את־בית־לחם ואת־עיטם ואת־תקוע:
[ז] ואת־בית־צור ואת־שוכו ואת־עדלם:
[ח] ואת־גת ואת־מרשה ואת־זיף:
[ט] ואת־אדורים ואת־לכיש ואת־עזקה:
[י] ואת־צרעה ואת־אילון ואת־חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות:
[יא] ויחזק את־המצורות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין:
[יב] ובכל־עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי־לו יהודה ובנימן: ס
[יג] והכהנים והלוים אשר בכל־ישראל התיצבו עליו מכל־גבולם:
[יד] כי־עזבו הלוים את־מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי־הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה:
[טו] ויעמד־לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה:
[טז] ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את־לבבם לבקש את־יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם:
[יז] ויחזקו את־מלכות יהודה ויאמצו את־רחבעם בן־שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש:
[יח] ויקח־לו רחבעם אשה את־מחלת בן בת־ירימות בן־דויד אביהיל בת־אליאב בן־ישי:
[יט] ותלד לו בנים את־יעוש ואת־שמריה ואת־זהם:
[כ] ואחריה לקח את־מעכה בת־אבשלום ותלד לו את־אביה ואת־עתי ואת־זיזא ואת־שלמית:
[כא] ויאהב רחבעם את־מעכה בת־אבשלום מכל־נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה־עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות:
[כב] ויעמד לראש רחבעם את־אביה בן־מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו:
[כג] ויבן ויפרץ מכל־בניו לכל־ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים: