פרק כא
[א] וישכב יהושפט עם־אבתיו ויקבר עם־אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו:
[ב] ולו־אחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו כל־אלה בני יהושפט מלך־ישראל:
[ג] ויתן להם ׀ אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם־ערי מצרות ביהודה ואת־הממלכה נתן ליהורם כי־הוא הבכור: פ
[ד] ויקם יהורם על־ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את־כל־אחיו בחרב וגם משרי ישראל:
[ה] בן־שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם:
[ו] וילך בדרך׀ מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת־אחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה:
[ז] ולא־אבה יהוה להשחית את־בית דויד למען הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל־הימים:
[ח] בימיו פשע אדום מתחת יד־יהודה וימליכו עליהם מלך:
[ט] ויעבר יהורם עם־שריו וכל־הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את־אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב:
[י] ויפשע אדום מתחת יד־יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו כי עזב את־יהוה אלהי אבתיו:
[יא] גם־הוא עשה־במות בהרי יהודה ויזן את־ישבי ירושלם וידח את־יהודה: פ
[יב] ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה׀ אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא־הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך־יהודה:
[יג] ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את־יהודה ואת־ישבי ירושלם כהזנות בית אחאב וגם את־אחיך בית־אביך הטובים ממך הרגת:
[יד] הנה יהוה נגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל־רכושך:
[טו] ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד־יצאו מעיך מן־החלי ימים על־ימים:
[טז] ויער יהוה על־יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על־יד כושים:
[יז] ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל־הרכוש הנמצא לבית־המלך וגם־בניו ונשיו ולא נשאר־לו בן כי אם־יהואחז קטן בניו:
[יח] ואחרי כל־זאת נגפו יהוה ׀ במעיו לחלי לאין מרפא:
[יט] ויהי לימים ׀ מימים וכעת צאת הקץ לימים ׀ שנים יצאו מעיו עם־חליו וימת בתחלאים רעים ולא־עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו:
[כ] בן־שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים: