פרק כג
[א] ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את־שרי המאות לעזריהו בן־ירחם ולישמעאל בן־יהוחנן ולעזריהו בן־עובד ואת־מעשיהו בן־עדיהו ואת־אלישפט בן־זכרי עמו בברית:
[ב] ויסבו ביהודה ויקבצו את־הלוים מכל־ערי יהודה וראשי האבות לישראל ויבאו אל־ירושלם:
[ג] ויכרת כל־הקהל ברית בבית האלהים עם־המלך ויאמר להם הנה בן־המלך ימלך כאשר דבר יהוה על־בני דויד:
[ד] זה הדבר אשר תעשו השלשית מכם באי השבת לכהנים וללוים לשערי הספים:
[ה] והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל־העם בחצרות בית יהוה:
[ו] ואל־יבוא בית־יהוה כי אם־הכהנים והמשרתים ללוים המה יבאו כי־קדש המה וכל־העם ישמרו משמרת יהוה:
[ז] והקיפו הלוים את־המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל־הבית יומת והיו את־המלך בבאו ובצאתו:
[ח] ויעשו הלוים וכל־יהודה ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את־המחלקות:
[ט] ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את־החניתים ואת־המגנות ואת־השלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים:
[י] ויעמד את־כל־העם ואיש׀ שלחו בידו מכתף הבית הימנית עד־כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על־המלך סביב:
[יא] ויוציאו את־בן־המלך ויתנו עליו את־הנזר ואת־העדות וימליכו אתו וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך: ס
[יב] ותשמע עתליהו את־קול העם הרצים והמהללים את־המלך ותבוא אל־העם בית יהוה:
[יג] ותרא והנה המלך עומד על־עמודו במבוא והשרים והחצצרות על־המלך וכל־עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את־בגדיה ותאמר קשר קשר: ס
[יד] ויוצא יהוידע הכהן את־שרי המאות׀ פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל־מבית השדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה:
[טו] וישימו לה ידים ותבוא אל־מבוא שער־הסוסים בית המלך וימיתוה שם: פ
[טז] ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל־העם ובין המלך להיות לעם ליהוה:
[יז] ויבאו כל־העם בית־הבעל ויתצהו ואת־מזבחתיו ואת־צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות:
[יח] וישם יהוידע פקדות בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על־בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דויד:
[יט] ויעמד השוערים על־שערי בית יהוה ולא־יבוא טמא לכל־דבר:
[כ] ויקח את־שרי המאות ואת־האדירים ואת־המושלים בעם ואת׀ כל־עם הארץ ויורד את־המלך מבית יהוה ויבאו בתוך־שער העליון בית המלך ויושיבו את־המלך על כסא הממלכה:
[כא] וישמחו כל־עם־הארץ והעיר שקטה ואת־עתליהו המיתו בחרב: