פרק כו
[א] ויקחו כל־עם יהודה את־עזיהו והוא בן־שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו:
[ב] הוא בנה את־אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב־המלך עם־אבתיו: פ
[ג] בן־שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכיליה יכליה מן־ירושלם:
[ד] ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר־עשה אמציהו אביו:
[ה] ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את־יהוה הצליחו האלהים:
[ו] ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את־חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים:
[ז] ויעזרהו האלהים על־פלשתים ועל־הערביים הערבים הישבים בגור־בעל והמעונים:
[ח] ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד־לבוא מצרים כי החזיק עד־למעלה:
[ט] ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על־שער הפנה ועל־שער הגיא ועל־המקצוע ויחזקם:
[י] ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה־רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי־אהב אדמה היה: ס
[יא] ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד־חנניהו משרי המלך:
[יב] כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל אלפים ושש מאות:
[יג] ועל־ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה בכח חיל לעזר למלך על־האויב:
[יד] ויכן להם עזיהו לכל־הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים:
[טו] ויעש׀ בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על־המגדלים ועל־הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד־למרחוק כי־הפליא להעזר עד כי־חזק:
[טז] וכחזקתו גבה לבו עד־להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל־היכל יהוה להקטיר על־מזבח הקטרת:
[יז] ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ׀ ליהוה שמונים בני־חיל:
[יח] ויעמדו על־עזיהו המלך ויאמרו לו לא־לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני־אהרן המקדשים להקטיר צא מן־המקדש כי מעלת ולא־לך לכבוד מיהוה אלהים:
[יט] ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם־הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת:
[כ] ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל־הכהנים והנה־הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם־הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה:
[כא] ויהי עזיהו המלך מצרע׀ עד־יום מותו וישב בית החפשות החפשית מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על־בית המלך שופט את־עם הארץ:
[כב] ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא:
[כג] וישכב עזיהו עם־אבתיו ויקברו אתו עם־אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו: פ