פרק ג
[א] ויחל שלמה לבנות את־בית־יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי:
[ב] ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו:
[ג] ואלה הוסד שלמה לבנות את־בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים:
[ד] והאולם אשר על־פני הארך על־פני רחב־הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור:
[ה] ואת׀ הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרת:
[ו] ויצף את־הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים:
[ז] ויחף את־הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על־הקירות: ס
[ח] ויעש את־בית־קדש הקדשים ארכו על־פני רחב־הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות:
[ט] ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב:
[י] ויעש בבית־קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב:
[יא] וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר:
[יב] וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר:
[יג] כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על־רגליהם ופניהם לבית: ס
[יד] ויעש את־הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים: ס
[טו] ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר־על־ראשו אמות חמש: ס
[טז] ויעש שרשרות בדביר ויתן על־ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות:
[יז] ויקם את־העמודים על־פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם־הימיני הימני יכין ושם השמאלי בעז: ס