פרק לג
[א] בן־שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם:
[ב] ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל:
[ג] וישב ויבן את־הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל־צבא השמים ויעבד אתם:
[ד] ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה־שמי לעולם:
[ה] ויבן מזבחות לכל־צבא השמים בשתי חצרות בית־יהוה:
[ו] והוא העביר את־בניו באש בגי בן־הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו:
[ז] וישם את־פסל הסמל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל־דויד ואל־שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את־שמי לעילום:
[ח] ולא אסיף להסיר את־רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם רק׀ אם־ישמרו לעשות את כל־אשר צויתים לכל־התורה והחקים והמשפטים ביד־משה:
[ט] ויתע מנשה את־יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן־הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל: פ
[י] וידבר יהוה אל־מנשה ואל־עמו ולא הקשיבו:
[יא] ויבא יהוה עליהם את־שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את־מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה:
[יב] וכהצר לו חלה את־פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו:
[יג] ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים:
[יד] ואחרי־כן בנה חומה חיצונה ׀ לעיר־דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי־חיל בכל־הערים הבצרות ביהודה:
[טו] ויסר את־אלהי הנכר ואת־הסמל מבית יהוה וכל־המזבחות אשר בנה בהר בית־יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר:
[טז] ויכן ויבן את־מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את־יהוה אלהי ישראל:
[יז] אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם:
[יח] ויתר דברי מנשה ותפלתו אל־אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל הנם על־דברי מלכי ישראל:
[יט] ותפלתו והעתר־לו וכל־חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי:
[כ] וישכב מנשה עם־אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו: פ
[כא] בן־עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם:
[כב] ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל־הפסילים אשר עשה מנשה אביו זבח אמון ויעבדם:
[כג] ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה:
[כד] ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו:
[כה] ויכו עם־הארץ את כל־הקשרים על־המלך אמון וימליכו עם־הארץ את־יאשיהו בנו תחתיו: פ