פרק לה
[א] ויעש יאשיהו בירושלם פסח ליהוה וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון:
[ב] ויעמד הכהנים על־משמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה: ס
[ג] ויאמר ללוים המבונים המבינים לכל־ישראל הקדושים ליהוה תנו את־ארון־הקדש בבית אשר בנה שלמה בן־דויד מלך ישראל אין־לכם משא בכתף עתה עבדו את־יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל:
[ד] והכונו והכינו לבית־אבותיכם כמחלקותיכם בכתב דויד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו:
[ה] ועמדו בקדש לפלוגת בית האבות לאחיכם בני העם וחלקת בית־אב ללוים:
[ו] ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר־יהוה ביד־משה: פ
[ז] וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני־עזים הכל לפסחים לכל־הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך: ס
[ח] ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות:
[ט] וכונניהו וכנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים ובקר חמש מאות:
[י] ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על־עמדם והלוים על־מחלקותם כמצות המלך:
[יא] וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים:
[יב] ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית־אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר:
[יג] ויבשלו הפסח באש כמשפט והקדשים בשלו בסירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל־בני העם:
[יד] ואחר הכינו להם ולכהנים כי הכהנים בני אהרן בהעלות העולה והחלבים עד־לילה והלוים הכינו להם ולכהנים בני אהרן:
[טו] והמשררים בני־אסף על־מעמדם כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך והשערים לשער ושער אין להם לסור מעל עבדתם כי־אחיהם הלוים הכינו להם:
[טז] ותכון כל־עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו:
[יז] ויעשו בני־ישראל הנמצאים את־הפסח בעת ההיא ואת־חג המצות שבעת ימים:
[יח] ולא־נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל־מלכי ישראל ׀ לא־עשו כפסח אשר־עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל־יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם: ס
[יט] בשמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה: ס
[כ] אחרי כל־זאת אשר הכין יאשיהו את־הבית עלה נכו מלך־מצרים להלחם בכרכמיש על־פרת ויצא לקראתו יאשיהו:
[כא] וישלח אליו מלאכים ׀ לאמר ׀ מה־לי ולך מלך יהודה לא־עליך אתה היום כי אל־בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל־לך מאלהים אשר־עמי ואל־ישחיתך:
[כב] ולא־הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם־בו התחפש ולא שמע אל־דברי נכו מפי אלהים ויבא להלחם בבקעת מגדו: ס
[כג] וירו הירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד:
[כד] ויעבירהו עבדיו מן־המרכבה וירכיבהו על רכב המשנה אשר־לו ויוליכהו ירושלם וימת ויקבר בקברות אבתיו וכל־יהודה וירושלם מתאבלים על־יאשיהו: ס
[כה] ויקונן ירמיהו על־יאשיהו ויאמרו כל־השרים ׀ והשרות בקינותיהם על־יאשיהו עד־היום ויתנום לחק על־ישראל והנם כתובים על־הקינות:
[כו] ויתר דברי יאשיהו וחסדיו ככתוב בתורת יהוה:
[כז] ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־ספר מלכי־ישראל ויהודה: פ