פרק א
{פרשת במדבר} [א] וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר:
[ב] שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר לגלגלתם:
[ג] מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן:
[ד] ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא:
[ה] ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור:
[ו] לשמעון שלמיאל בן־צורישדי:
[ז] ליהודה נחשון בן־עמינדב:
[ח] ליששכר נתנאל בן־צוער:
[ט] לזבולן אליאב בן־חלן:
[י] לבני יוסף לאפרים אלישמע בן־עמיהוד למנשה גמליאל בן־פדהצור:
[יא] לבנימן אבידן בן־גדעני:
[יב] לדן אחיעזר בן־עמישדי:
[יג] לאשר פגעיאל בן־עכרן:
[יד] לגד אליסף בן־דעואל:
[טו] לנפתלי אחירע בן־עינן:
[טז] אלה קריאי קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם:
[יז] ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמת:
[יח] ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על־משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם:
[יט] כאשר צוה יהוה את־משה ויפקדם במדבר סיני: ס
[שני] [כ] ויהיו בני־ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[כא] פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות: פ
[כב] לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[כג] פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות: פ
[כד] לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[כה] פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים: פ
[כו] לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[כז] פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות: פ
[כח] לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[כט] פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות: פ
[ל] לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[לא] פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות: פ
[לב] לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[לג] פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות: פ
[לד] לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[לה] פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים: פ
[לו] לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[לז] פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: פ
[לח] לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[לט] פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות: פ
[מ] לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[מא] פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות: פ
[מב] בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
[מג] פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: פ
[מד] אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש־אחד לבית־אבתיו היו:
[מה] ויהיו כל־פקודי בני־ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל:
[מו] ויהיו כל־הפקדים שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:
[מז] והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם: פ
[מח] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[מט] אך את־מטה לוי לא תפקד ואת־ראשם לא תשא בתוך בני ישראל:
[נ] ואתה הפקד את־הלוים על־משכן העדת ועל כל־כליו ועל כל־אשר־לו המה ישאו את־המשכן ואת־כל־כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו:
[נא] ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת:
[נב] וחנו בני ישראל איש על־מחנהו ואיש על־דגלו לצבאתם:
[נג] והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישראל ושמרו הלוים את־משמרת משכן העדות:
[נד] ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו: פ