פרק י
[א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות:
[ג] ותקעו בהן ונועדו אליך כל־העדה אל־פתח אהל מועד:
[ד] ואם־באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל:
[ה] ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה:
[ו] ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם:
[ז] ובהקהיל את־הקהל תתקעו ולא תריעו:
[ח] ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם:
[ט] וכי־תבאו מלחמה בארצכם על־הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם:
[י] וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם: פ
[חמישי] [יא] ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת:
[יב] ויסעו בני־ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן:
[יג] ויסעו בראשנה על־פי יהוה ביד־משה:
[יד] ויסע דגל מחנה בני־יהודה בראשנה לצבאתם ועל־צבאו נחשון בן־עמינדב:
[טו] ועל־צבא מטה בני יששכר נתנאל בן־צוער:
[טז] ועל־צבא מטה בני זבולן אליאב בן־חלן:
[יז] והורד המשכן ונסעו בני־גרשון ובני מררי נשאי המשכן:
[יח] ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל־צבאו אליצור בן־שדיאור:
[יט] ועל־צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן־צורישדי:
[כ] ועל־צבא מטה בני־גד אליסף בן־דעואל:
[כא] ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את־המשכן עד־באם:
[כב] ונסע דגל מחנה בני־אפרים לצבאתם ועל־צבאו אלישמע בן־עמיהוד:
[כג] ועל־צבא מטה בני מנשה גמליאל בן־פדהצור:
[כד] ועל־צבא מטה בני בנימן אבידן בן־גדעוני:
[כה] ונסע דגל מחנה בני־דן מאסף לכל־המחנת לצבאתם ועל־צבאו אחיעזר בן־עמישדי:
[כו] ועל־צבא מטה בני אשר פגעיאל בן־עכרן:
[כז] ועל־צבא מטה בני נפתלי אחירע בן־עינן:
[כח] אלה מסעי בני־ישראל לצבאתם ויסעו: ס
[כט] ויאמר משה לחבב בן־רעואל המדיני חתן משה נסעים ׀ אנחנו אל־המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי־יהוה דבר־טוב על־ישראל:
[ל] ויאמר אליו לא אלך כי אם־אל־ארצי ואל־מולדתי אלך:
[לא] ויאמר אל־נא תעזב אתנו כי׀ על־כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים:
[לב] והיה כי־תלך עמנו והיה׀ הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך:
[לג] ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית־יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה:
[לד] וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן־המחנה: ס
[ששי] [לה] ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ׀ יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך:
[לו] ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל: פ