פרק יז
[א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] אמר אל־אלעזר בן־אהרן הכהן וירם את־המחתת מבין השרפה ואת־האש זרה־הלאה כי קדשו:
[ג] את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי־הקריבם לפני־יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל:
[ד] ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח:
[ה] זכרון לבני ישראל למען אשר לא־יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא־יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד־משה לו: פ
[ו] וילנו כל־עדת בני־ישראל ממחרת על־משה ועל־אהרן לאמר אתם המתם את־עם יהוה:
[ז] ויהי בהקהל העדה על־משה ועל־אהרן ויפנו אל־אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה:
[ח] ויבא משה ואהרן אל־פני אהל מועד: ס
[רביעי] [ט] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[י] הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על־פניהם:
[יא] ויאמר משה אל־אהרן קח את־המחתה ותן־עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל־העדה וכפר עליהם כי־יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף:
[יב] ויקח אהרן כאשר׀ דבר משה וירץ אל־תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את־הקטרת ויכפר על־העם:
[יג] ויעמד בין־המתים ובין החיים ותעצר המגפה:
[יד] ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על־דבר־קרח:
[טו] וישב אהרן אל־משה אל־פתח אהל מועד והמגפה נעצרה: פ
[חמישי] [טז] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[יז] דבר׀ אל־בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל־נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את־שמו תכתב על־מטהו:
[יח] ואת שם אהרן תכתב על־מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם:
[יט] והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה:
[כ] והיה האיש אשר אבחר־בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את־תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם:
[כא] וידבר משה אל־בני ישראל ויתנו אליו ׀ כל־נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם:
[כב] וינח משה את־המטת לפני יהוה באהל העדת:
[כג] ויהי ממחרת ויבא משה אל־אהל העדות והנה פרח מטה־אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים:
[כד] ויצא משה את־כל־המטת מלפני יהוה אל־כל־בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו: פ
[ששי] [כה] ויאמר יהוה אל־משה השב את־מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני־מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו:
[כו] ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה: פ
[כז] ויאמרו בני ישראל אל־משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו:
[כח] כל הקרב ׀ הקרב אל־משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע: ס