פרק ב
[שלישי] [א] וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר:
[ב] איש על־דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל־מועד יחנו:
[ג] והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן־עמינדב:
[ד] וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות:
[ה] והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן־צוער:
[ו] וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות:
[ז] מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן־חלן:
[ח] וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות:
[ט] כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשנה יסעו: ס
[י] דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור:
[יא] וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות:
[יב] והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורישדי:
[יג] וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות:
[יד] ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן־רעואל:
[טו] וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים:
[טז] כל־הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע־מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו: ס
[יז] ונסע אהל־מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על־ידו לדגליהם: ס
[יח] דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן־עמיהוד:
[יט] וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות:
[כ] ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור:
[כא] וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים:
[כב] ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני:
[כג] וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות:
[כד] כל־הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת־אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו: ס
[כה] דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן־עמישדי:
[כו] וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות:
[כז] והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן:
[כח] וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות:
[כט] ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן־עינן:
[ל] וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות:
[לא] כל־הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם: פ
[לב] אלה פקודי בני־ישראל לבית אבתם כל־פקודי המחנת לצבאתם שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:
[לג] והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה:
[לד] ויעשו בני ישראל ככל אשר־צוה יהוה את־משה כן־חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על־בית אבתיו: פ