פרק כו
[א] ויהי אחרי המגפה פ
ויאמר יהוה אל־משה ואל אלעזר בן־אהרן הכהן לאמר:

[ב] שאו את־ראש׀ כל־עדת בני־ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל־יצא צבא בישראל:
[ג] וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר:
[ד] מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את־משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים:
[שני] [ה] ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי:
[ו] לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי:
[ז] אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים:
[ח] ובני פלוא אליאב:
[ט] ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא־דתן ואבירם קרואי קריאי העדה אשר הצו על־משה ועל־אהרן בעדת־קרח בהצתם על־יהוה:
[י] ותפתח הארץ את־פיה ותבלע אתם ואת־קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס:
[יא] ובני־קרח לא־מתו: ס
[יב] בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני:
[יג] לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי:
[יד] אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים: ס
[טו] בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני:
[טז] לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי:
[יז] לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי:
[יח] אלה משפחת בני־גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות: ס
[יט] בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען:
[כ] ויהיו בני־יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי:
[כא] ויהיו בני־פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי:
[כב] אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות: ס
[כג] בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני:
[כד] לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני:
[כה] אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות: ס
[כו] בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי:
[כז] אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות: ס
[כח] בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים:
[כט] בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את־גלעד לגלעד משפחת הגלעדי:
[ל] אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי:
[לא] ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי:
[לב] ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי:
[לג] וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה:
[לד] אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות: ס
[לה] אלה בני־אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני:
[לו] ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני:
[לז] אלה משפחת בני־אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני־יוסף למשפחתם: ס
[לח] בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי:
[לט] לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי:
[מ] ויהיו בני־בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי:
[מא] אלה בני־בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות: ס
[מב] אלה בני־דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם:
[מג] כל־משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות: ס
[מד] בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי:
[מה] לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי:
[מו] ושם בת־אשר שרח:
[מז] אלה משפחת בני־אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: ס
[מח] בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני:
[מט] ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי:
[נ] אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות:
[נא] אלה פקודי בני ישראל שש־מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים: פ
[שלישי] [נב] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[נג] לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות:
[נד] לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו:
[נה] אך־בגורל יחלק את־הארץ לשמות מטות־אבתם ינחלו:
[נו] על־פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט: ס
[נז] ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי:
[נח] אלה׀ משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את־עמרם:
[נט] ושם׀ אשת עמרם יוכבד בת־לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את־אהרן ואת־משה ואת מרים אחתם:
[ס] ויולד לאהרן את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר:
[סא] וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש־זרה לפני יהוה:
[סב] ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל־זכר מבן־חדש ומעלה כי׀ לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא־נתן להם נחלה בתוך בני ישראל:
[סג] אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את־בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו:
[סד] ובאלה לא־היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את־בני ישראל במדבר סיני:
[סה] כי־אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא־נותר מהם איש כי אם־כלב בן־יפנה ויהושע בן־נון: ס