פרק כט
[א] ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם:
[ב] ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן־בקר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם:
[ג] ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל:
[ד] ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים:
[ה] ושעיר־עזים אחד חטאת לכפר עליכם:
[ו] מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה: ס
[ז] ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא־קדש יהיה לכם ועניתם את־נפשתיכם כל־מלאכה לא תעשו:
[ח] והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן־בקר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם יהיו לכם:
[ט] ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד:
[י] עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים:
[יא] שעיר־עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם: ס
[שביעי] [יב] ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים:
[יג] והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם יהיו:
[יד] ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם:
[טו] ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים:
[טז] ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: ס
[יז] וביום השני פרים בני־בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[יח] ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:
[יט] ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם: ס
[כ] וביום השלישי פרים עשתי־עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[כא] ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:
[כב] ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה: ס
[כג] וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[כד] מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:
[כה] ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: ס
[כו] וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[כז] ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:
[כח] ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה: ס
[כט] וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[ל] ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:
[לא] ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה: ס
[לב] וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם:
[לג] ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם:
[לד] ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: ס
[מפטיר] [לה] ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו:
[לו] והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם:
[לז] מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט:
[לח] ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה:
[לט] אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם: