פרק ג
[רביעי] [א] ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את־משה בהר סיני:
[ב] ואלה שמות בני־אהרן הבכר ׀ נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר:
[ג] אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן:
[ד] וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם: פ
[ה] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ו] הקרב את־מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו:
[ז] ושמרו את־משמרתו ואת־משמרת כל־העדה לפני אהל מועד לעבד את־עבדת המשכן:
[ח] ושמרו את־כל־כלי אהל מועד ואת־משמרת בני ישראל לעבד את־עבדת המשכן:
[ט] ונתתה את־הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל:
[י] ואת־אהרן ואת־בניו תפקד ושמרו את־כהנתם והזר הקרב יומת: פ
[יא] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[יב] ואני הנה לקחתי את־הלוים מתוך בני ישראל תחת כל־בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים:
[יג] כי לי כל־בכור ביום הכתי כל־בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל־בכור בישראל מאדם עד־בהמה לי יהיו אני יהוה: פ
[חמישי] [יד] וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני לאמר:
[טו] פקד את־בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל־זכר מבן־חדש ומעלה תפקדם:
[טז] ויפקד אתם משה על־פי יהוה כאשר צוה:
[יז] ויהיו־אלה בני־לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי:
[יח] ואלה שמות בני־גרשון למשפחתם לבני ושמעי:
[יט] ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל:
[כ] ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם:
[כא] לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני:
[כב] פקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות:
[כג] משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה:
[כד] ונשיא בית־אב לגרשני אליסף בן־לאל:
[כה] ומשמרת בני־גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד:
[כו] וקלעי החצר ואת־מסך פתח החצר אשר על־המשכן ועל־המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו: ס
[כז] ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי:
[כח] במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש:
[כט] משפחת בני־קהת יחנו על ירך המשכן תימנה:
[ל] ונשיא בית־אב למשפחת הקהתי אליצפן בן־עזיאל:
[לא] ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו:
[לב] ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן־אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש:
[לג] למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי:
[לד] ופקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים:
[לה] ונשיא בית־אב למשפחת מררי צוריאל בן־אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה:
[לו] ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל־כליו וכל עבדתו:
[לז] ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם:
[לח] והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל־מועד ׀ מזרחה משה׀ ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת:
[לט] כל־פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על־פי יהוה למשפחתם כל־זכר מבן־חדש ומעלה שנים ועשרים אלף: ס
[ששי] [מ] ויאמר יהוה אל־משה פקד כל־בכר זכר לבני ישראל מבן־חדש ומעלה ושא את מספר שמתם:
[מא] ולקחת את־הלוים לי אני יהוה תחת כל־בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל־בכור בבהמת בני ישראל:
[מב] ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את־כל־בכור בבני ישראל:
[מג] ויהי כל־בכור זכר במספר שמת מבן־חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים: פ
[מד] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[מה] קח את־הלוים תחת כל־בכור בבני ישראל ואת־בהמת הלוים תחת בהמתם והיו־לי הלוים אני יהוה:
[מו] ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על־הלוים מבכור בני ישראל:
[מז] ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל:
[מח] ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם:
[מט] ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים:
[נ] מאת בכור בני ישראל לקח את־הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש:
[נא] ויתן משה את־כסף הפדים לאהרן ולבניו על־פי יהוה כאשר צוה יהוה את־משה: פ