פרק לג
{פרשת מסעי} [א] אלה מסעי בני־ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד־משה ואהרן:
[ב] ויכתב משה את־מוצאיהם למסעיהם על־פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם:
[ג] ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני־ישראל ביד רמה לעיני כל־מצרים:
[ד] ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל־בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים:
[ה] ויסעו בני־ישראל מרעמסס ויחנו בסכת:
[ו] ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר:
[ז] ויסעו מאתם וישב על־פי החירת אשר על־פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל:
[ח] ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך־הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה:
[ט] ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו־שם:
[שני] [י] ויסעו מאילם ויחנו על־ים־סוף:
[יא] ויסעו מים־סוף ויחנו במדבר־סין:
[יב] ויסעו ממדבר־סין ויחנו בדפקה:
[יג] ויסעו מדפקה ויחנו באלוש:
[יד] ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא־היה שם מים לעם לשתות:
[טו] ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני:
[טז] ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה:
[יז] ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת:
[יח] ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה:
[יט] ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ:
[כ] ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה:
[כא] ויסעו מלבנה ויחנו ברסה:
[כב] ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה:
[כג] ויסעו מקהלתה ויחנו בהר־שפר:
[כד] ויסעו מהר־שפר ויחנו בחרדה:
[כה] ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת:
[כו] ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת:
[כז] ויסעו מתחת ויחנו בתרח:
[כח] ויסעו מתרח ויחנו במתקה:
[כט] ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה:
[ל] ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות:
[לא] ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן:
[לב] ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד:
[לג] ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה:
[לד] ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה:
[לה] ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר:
[לו] ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר־צן הוא קדש:
[לז] ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום:
[לח] ויעל אהרן הכהן אל־הר ההר על־פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני־ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש:
[לט] ואהרן בן־שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר: ס
[מ] וישמע הכנעני מלך ערד והוא־ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל:
[מא] ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה:
[מב] ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן:
[מג] ויסעו מפונן ויחנו באבת:
[מד] ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב:
[מה] ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד:
[מו] ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה:
[מז] ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו:
[מח] ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו:
[מט] ויחנו על־הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב: ס
[שלישי] [נ] וידבר יהוה אל־משה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר:
[נא] דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן אל־ארץ כנען:
[נב] והורשתם את־כל־ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל־משכיתם ואת כל־צלמי מסכתם תאבדו ואת כל־במותם תשמידו:
[נג] והורשתם את־הארץ וישבתם־בה כי לכם נתתי את־הארץ לרשת אתה:
[נד] והתנחלתם את־הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את־נחלתו ולמעט תמעיט את־נחלתו אל אשר־יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו:
[נה] ואם־לא תורישו את־ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשר אתם ישבים בה:
[נו] והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם: פ