פרק ז
[חמישי] [א] ויהי ביום כלות משה להקים את־המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת־כל־כליו ואת־המזבח ואת־כל־כליו וימשחם ויקדש אתם:
[ב] ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על־הפקדים:
[ג] ויביאו את־קרבנם לפני יהוה שש־עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על־שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן:
[ד] ויאמר יהוה אל־משה לאמר:
[ה] קח מאתם והיו לעבד את־עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל־הלוים איש כפי עבדתו:
[ו] ויקח משה את־העגלת ואת־הבקר ויתן אותם אל־הלוים:
[ז] את׀ שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם:
[ח] ואת׀ ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן־אהרן הכהן:
[ט] ולבני קהת לא נתן כי־עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו:
[י] ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את־קרבנם לפני המזבח:
[יא] ויאמר יהוה אל־משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את־קרבנם לחנכת המזבח: ס
[יב] ויהי המקריב ביום הראשון את־קרבנו נחשון בן־עמינדב למטה יהודה:
[יג] וקרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[יד] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[טו] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[טז] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[יז] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן נחשון בן־עמינדב: פ
[יח] ביום השני הקריב נתנאל בן־צוער נשיא יששכר:
[יט] הקרב את־קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[כ] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[כא] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[כב] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[כג] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן־צוער: פ
[כד] ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן־חלן:
[כה] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[כו] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[כז] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[כח] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[כט] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליאב בן־חלן: פ
[ל] ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור:
[לא] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[לב] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[לג] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[לד] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[לה] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליצור בן־שדיאור: פ
[לו] ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורישדי:
[לז] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[לח] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[לט] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[מ] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[מא] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן־צורישדי: פ
[ששי] [מב] ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן־דעואל:
[מג] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[מד] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[מה] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[מו] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[מז] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליסף בן־דעואל: פ
[מח] ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן־עמיהוד:
[מט] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[נ] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[נא] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[נב] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[נג] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן־עמיהוד: פ
[נד] ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור:
[נה] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[נו] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[נז] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[נח] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[נט] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן־פדהצור: פ
[ס] ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני:
[סא] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[סב] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[סג] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[סד] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[סה] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אבידן בן־גדעני: פ
[סו] ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן־עמישדי:
[סז] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[סח] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[סט] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[ע] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[עא] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן־עמישדי: פ
[שביעי] [עב] ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן:
[עג] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[עד] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[עה] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[עו] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[עז] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן־עכרן: פ
[עח] ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן־עינן:
[עט] קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:
[פ] כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:
[פא] פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה:
[פב] שעיר־עזים אחד לחטאת:
[פג] ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחירע בן־עינן: פ
[פד] זאת׀ חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי־כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה:
[פה] שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע־מאות בשקל הקדש:
[פו] כפות זהב שתים־עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל־זהב הכפות עשרים ומאה:
[מפטיר] [פז] כל־הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים־עשר כבשים בני־שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת:
[פח] וכל בקר׀ זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני־שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו:
[פט] ובבא משה אל־אהל מועד לדבר אתו וישמע את־הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על־ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו: פ