פרק יד
[רביעי] [א] בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא־תשימו קרחה בין עיניכם למת:
[ב] כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על־פני האדמה: ס
[ג] לא תאכל כל־תועבה:
[ד] זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים:
[ה] איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר:
[ו] וכל־בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו:
[ז] אך את־זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את־הגמל ואת־הארנבת ואת־השפן כי־מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם:
[ח] ואת־החזיר כי־מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו: ס
[ט] את־זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר־לו סנפיר וקשקשת תאכלו:
[י] וכל אשר אין־לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם: ס
[יא] כל־צפור טהרה תאכלו:
[יב] וזה אשר לא־תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה:
[יג] והראה ואת־האיה והדיה למינה:
[יד] ואת כל־ערב למינו:
[טו] ואת בת היענה ואת־התחמס ואת־השחף ואת־הנץ למינהו:
[טז] את־הכוס ואת־הינשוף והתנשמת:
[יז] והקאת ואת־הרחמה ואת־השלך:
[יח] והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף:
[יט] וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו:
[כ] כל־עוף טהור תאכלו:
[כא] לא תאכלו כל־נבלה לגר אשר־בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא־תבשל גדי בחלב אמו: פ
[חמישי] [כב] עשר תעשר את כל־תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה:
[כג] ואכלת לפני׀ יהוה אלהיך במקום אשר־יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את־יהוה אלהיך כל־הימים:
[כד] וכי־ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי־ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך:
[כה] ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל־המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו:
[כו] ונתתה הכסף בכל אשר־תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך:
[כז] והלוי אשר־בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך: ס
[כח] מקצה׀ שלש שנים תוציא את־כל־מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך:
[כט] ובא הלוי כי אין־לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל־מעשה ידך אשר תעשה: ס