פרק טז
[א] שמור את־חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה:
[ב] וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר־יבחר יהוה לשכן שמו שם:
[ג] לא־תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל־עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את־יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך:
[ד] ולא־יראה לך שאר בכל־גבלך שבעת ימים ולא־ילין מן־הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר:
[ה] לא תוכל לזבח את־הפסח באחד שעריך אשר־יהוה אלהיך נתן לך:
[ו] כי אם־אל־המקום אשר־יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את־הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים:
[ז] ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך:
[ח] ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה: ס
[ט] שבעה שבעת תספר־לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות:
[י] ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך:
[יא] ושמחת לפני׀ יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם:
[יב] וזכרת כי־עבד היית במצרים ושמרת ועשית את־החקים האלה: פ
[מפטיר] [יג] חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך:
[יד] ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך:
[טו] שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר־יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח:
[טז] שלוש פעמים ׀ בשנה יראה כל־זכורך את־פני׀ יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את־פני יהוה ריקם:
[יז] איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן־לך: ס
{פרשת שפטים} [יח] שפטים ושטרים תתן־לך בכל־שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את־העם משפט־צדק:
[יט] לא־תטה משפט לא תכיר פנים ולא־תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם:
[כ] צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את־הארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך: ס
[כא] לא־תטע לך אשרה כל־עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה־לך:
[כב] ולא־תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך: ס