פרק יח
[שלישי] [א] לא־יהיה לכהנים הלוים כל־שבט לוי חלק ונחלה עם־ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון:
[ב] ונחלה לא־יהיה־לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר־לו: ס
[ג] וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם־שור אם־שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה:
[ד] ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן־לו:
[ה] כי בו בחר יהוה אלהיך מכל־שבטיך לעמד לשרת בשם־יהוה הוא ובניו כל־הימים: ס
[רביעי] [ו] וכי־יבא הלוי מאחד שעריך מכל־ישראל אשר־הוא גר שם ובא בכל־אות נפשו אל־המקום אשר־יבחר יהוה:
[ז] ושרת בשם יהוה אלהיו ככל־אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה:
[ח] חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על־האבות: ס
[ט] כי אתה בא אל־הארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך לא־תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם:
[י] לא־ימצא בך מעביר בנו־ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף:
[יא] וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל־המתים:
[יב] כי־תועבת יהוה כל־עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך:
[יג] תמים תהיה עם יהוה אלהיך:
[חמישי] [יד] כי׀ הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל־מעננים ואל־קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך:
[טו] נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון:
[טז] ככל אשר־שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את־קול יהוה אלהי ואת־האש הגדלה הזאת לא־אראה עוד ולא אמות:
[יז] ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו:
[יח] נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל־אשר אצונו:
[יט] והיה האיש אשר לא־ישמע אל־דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו:
[כ] אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא־צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא:
[כא] וכי תאמר בלבבך איכה נדע את־הדבר אשר לא־דברו יהוה:
[כב] אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא־יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא־דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו: ס