פרק כ
[א] כי־תצא למלחמה על־איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי־יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים:
[ב] והיה כקרבכם אל־המלחמה ונגש הכהן ודבר אל־העם:
[ג] ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על־איביכם אל־ירך לבבכם אל־תיראו ואל־תחפזו ואל־תערצו מפניהם:
[ד] כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם־איביכם להושיע אתכם:
[ה] ודברו השטרים אל־העם לאמר מי־האיש אשר בנה בית־חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו:
[ו] ומי־האיש אשר־נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו:
[ז] ומי־האיש אשר־ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה:
[ח] ויספו השטרים לדבר אל־העם ואמרו מי־האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את־לבב אחיו כלבבו:
[ט] והיה ככלת השטרים לדבר אל־העם ופקדו שרי צבאות בראש העם: ס
[שביעי] [י] כי־תקרב אל־עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום:
[יא] והיה אם־שלום תענך ופתחה לך והיה כל־העם הנמצא־בה יהיו לך למס ועבדוך:
[יב] ואם־לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה:
[יג] ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את־כל־זכורה לפי־חרב:
[יד] רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל־שללה תבז לך ואכלת את־שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך:
[טו] כן תעשה לכל־הערים הרחקת ממך מאד אשר לא־מערי הגוים־האלה הנה:
[טז] רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל־נשמה:
[יז] כי־החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך יהוה אלהיך:
[יח] למען אשר לא־ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם: ס
[יט] כי־תצור אל־עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא־תשחית את־עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור:
[כ] רק עץ אשר־תדע כי־לא־עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על־העיר אשר־הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה: פ