פרק כב
[א] לא־תראה את־שור אחיך או את־שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך:
[ב] ואם־לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל־תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו:
[ג] וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל־אבדת אחיך אשר־תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם: ס
[ד] לא־תראה את־חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו: ס
[ה] לא־יהיה כלי־גבר על־אשה ולא־ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל־עשה אלה: פ
[ו] כי יקרא קן־צפור ׀ לפניך בדרך בכל־עץ׀ או על־הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על־האפרחים או על־הביצים לא־תקח האם על־הבנים:
[ז] שלח תשלח את־האם ואת־הבנים תקח־לך למען ייטב לך והארכת ימים: ס
[שלישי] [ח] כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא־תשים דמים בביתך כי־יפל הנפל ממנו:
[ט] לא־תזרע כרמך כלאים פן־תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם: ס
[י] לא־תחרש בשור־ובחמר יחדו:
[יא] לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו: ס
[יב] גדלים תעשה־לך על־ארבע כנפות כסותך אשר תכסה־בה: ס
[יג] כי־יקח איש אשה ובא אליה ושנאה:
[יד] ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את־האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא־מצאתי לה בתולים:
[טו] ולקח אבי הנער הנערה ואמה והוציאו את־בתולי הנער הנערה אל־זקני העיר השערה:
[טז] ואמר אבי הנער הנערה אל־הזקנים את־בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה:
[יז] והנה־הוא שם עלילת דברים לאמר לא־מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר:
[יח] ולקחו זקני העיר־ההוא את־האיש ויסרו אתו:
[יט] וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו־תהיה לאשה לא־יוכל לשלחה כל־ימיו: ס
[כ] ואם־אמת היה הדבר הזה לא־נמצאו בתולים לנער לנערה:
[כא] והוציאו את־הנער הנערה אל־פתח בית־אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי־עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך: ס
[כב] כי־ימצא איש שכב׀ עם־אשה בעלת־בעל ומתו גם־שניהם האיש השכב עם־האשה והאשה ובערת הרע מישראל: ס
[כג] כי יהיה נער נערה בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה:
[כד] והוצאתם את־שניהם אל־שער׀ העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את־הנער הנערה על־דבר אשר לא־צעקה בעיר ואת־האיש על־דבר אשר־ענה את־אשת רעהו ובערת הרע מקרבך: ס
[כה] ואם־בשדה ימצא האיש את־הנער הנערה המארשה והחזיק־בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר־שכב עמה לבדו:
[כו] ולנער ולנערה לא־תעשה דבר אין לנער לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על־רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה:
[כז] כי בשדה מצאה צעקה הנער הנערה המארשה ואין מושיע לה: ס
[כח] כי־ימצא איש נער נערה בתולה אשר לא־ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו:
[כט] ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער הנערה חמשים כסף ולו־תהיה לאשה תחת אשר ענה לא־יוכל שלחה כל־ימיו: ס