פרק כג
[א] לא־יקח איש את־אשת אביו ולא יגלה כנף אביו: ס
[ב] לא־יבא פצוע־דכא וכרות שפכה בקהל יהוה: ס
[ג] לא־יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא לו בקהל יהוה: ס
[ד] לא־יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא להם בקהל יהוה עד־עולם:
[ה] על־דבר אשר לא־קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את־בלעם בן־בעור מפתור ארם נהרים לקללך:
[ו] ולא־אבה יהוה אלהיך לשמע אל־בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את־הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך:
[ז] לא־תדרש שלמם וטבתם כל־ימיך לעולם: ס
[רביעי] [ח] לא־תתעב אדמי כי אחיך הוא לא־תתעב מצרי כי־גר היית בארצו:
[ט] בנים אשר־יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה: ס
[י] כי־תצא מחנה על־איביך ונשמרת מכל דבר רע:
[יא] כי־יהיה בך איש אשר לא־יהיה טהור מקרה־לילה ויצא אל־מחוץ למחנה לא יבא אל־תוך המחנה:
[יב] והיה לפנות־ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל־תוך המחנה:
[יג] ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ:
[יד] ויתד תהיה לך על־אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את־צאתך:
[טו] כי יהוה אלהיך מתהלך׀ בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא־יראה בך ערות דבר ושב מאחריך: ס
[טז] לא־תסגיר עבד אל־אדניו אשר־ינצל אליך מעם אדניו:
[יז] עמך ישב בקרבך במקום אשר־יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו: ס
[יח] לא־תהיה קדשה מבנות ישראל ולא־יהיה קדש מבני ישראל:
[יט] לא־תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל־נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם־שניהם: ס
[כ] לא־תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל־דבר אשר ישך:
[כא] לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על־הארץ אשר־אתה בא־שמה לרשתה: ס
[כב] כי־תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי־דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא:
[כג] וכי תחדל לנדר לא־יהיה בך חטא:
[כד] מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך: ס
[חמישי] [כה] כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל־כליך לא תתן: ס
[כו] כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך: ס