פרק כז
[רביעי] [א] ויצו משה וזקני ישראל את־העם לאמר שמר את־כל־המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום:
[ב] והיה ביום אשר תעברו את־הירדן אל־הארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד:
[ג] וכתבת עליהן את־כל־דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל־הארץ אשר־יהוה אלהיך׀ נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי־אבתיך לך:
[ד] והיה בעברכם את־הירדן תקימו את־האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד:
[ה] ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא־תניף עליהם ברזל:
[ו] אבנים שלמות תבנה את־מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך:
[ז] וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך:
[ח] וכתבת על־האבנים את־כל־דברי התורה הזאת באר היטב: ס
[ט] וידבר משה והכהנים הלוים אל כל־ישראל לאמר הסכת ׀ ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך:
[י] ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את־מצותו ואת־חקיו אשר אנכי מצוך היום: ס
[חמישי] [יא] ויצו משה את־העם ביום ההוא לאמר:
[יב] אלה יעמדו לברך את־העם על־הר גרזים בעברכם את־הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן:
[יג] ואלה יעמדו על־הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי:
[יד] וענו הלוים ואמרו אל־כל־איש ישראל קול רם: ס
[טו] ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל־העם ואמרו אמן: ס
[טז] ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל־העם אמן: ס
[יז] ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל־העם אמן: ס
[יח] ארור משגה עור בדרך ואמר כל־העם אמן: ס
[יט] ארור מטה משפט גר־יתום ואלמנה ואמר כל־העם אמן:
[כ] ארור שכב עם־אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל־העם אמן: ס
[כא] ארור שכב עם־כל־בהמה ואמר כל־העם אמן: ס
[כב] ארור שכב עם־אחתו בת־אביו או בת־אמו ואמר כל־העם אמן: ס
[כג] ארור שכב עם־חתנתו ואמר כל־העם אמן: ס
[כד] ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל־העם אמן: ס
[כה] ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל־העם אמן: ס
[כו] ארור אשר לא־יקים את־דברי התורה־הזאת לעשות אותם ואמר כל־העם אמן: פ