פרק כח
[א] והיה אם־שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את־כל־מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל־גויי הארץ:
[ב] ובאו עליך כל־הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך:
[ג] ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה:
[ד] ברוך פרי־בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך:
[ה] ברוך טנאך ומשארתך:
[ו] ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך:
[ששי] [ז] יתן יהוה את־איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך:
[ח] יצו יהוה אתך את־הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך:
[ט] יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע־לך כי תשמר את־מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו:
[י] וראו כל־עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך:
[יא] והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך:
[יב] יפתח יהוה ׀ לך את־אוצרו הטוב את־השמים לתת מטר־ארצך בעתו ולברך את כל־מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה:
[יג] ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי־תשמע אל־מצות׀ יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות:
[יד] ולא תסור מכל־הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם: פ
[טו] והיה אם־לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את־כל־מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל־הקללות האלה והשיגוך:
[טז] ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה:
[יז] ארור טנאך ומשארתך:
[יח] ארור פרי־בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך:
[יט] ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך:
[כ] ישלח יהוה ׀ בך את־המארה את־המהומה ואת־המגערת בכל־משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד־אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני:
[כא] ידבק יהוה בך את־הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר־אתה בא־שמה לרשתה:
[כב] יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך:
[כג] והיו שמיך אשר על־ראשך נחשת והארץ אשר־תחתיך ברזל:
[כד] יתן יהוה את־מטר ארצך אבק ועפר מן־השמים ירד עליך עד השמדך:
[כה] יתנך יהוה ׀ נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ:
[כו] והיתה נבלתך למאכל לכל־עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד:
[כז] יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובטחרים ובגרב ובחרס אשר לא־תוכל להרפא:
[כח] יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב:
[כט] והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את־דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל־הימים ואין מושיע:
[ל] אשה תארש ואיש אחר ישגלנה ישכבנה בית תבנה ולא־תשב בו כרם תטע ולא תחללנו:
[לא] שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע:
[לב] בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל־היום ואין לאל ידך:
[לג] פרי אדמתך וכל־יגיעך יאכל עם אשר לא־ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל־הימים:
[לד] והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה:
[לה] יככה יהוה בשחין רע על־הברכים ועל־השקים אשר לא־תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך:
[לו] יולך יהוה אתך ואת־מלכך אשר תקים עליך אל־גוי אשר לא־ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן:
[לז] והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר־ינהגך יהוה שמה:
[לח] זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה:
[לט] כרמים תטע ועבדת ויין לא־תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת:
[מ] זיתים יהיו לך בכל־גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך:
[מא] בנים ובנות תוליד ולא־יהיו לך כי ילכו בשבי:
[מב] כל־עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל:
[מג] הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה:
[מד] הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב:
[מה] ובאו עליך כל־הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי־לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך:
[מו] והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד־עולם:
[מז] תחת אשר לא־עבדת את־יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל:
[מח] ועבדת את־איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על־צוארך עד השמידו אתך:
[מט] ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא־תשמע לשנו:
[נ] גוי עז פנים אשר לא־ישא פנים לזקן ונער לא יחן:
[נא] ואכל פרי בהמתך ופרי־אדמתך עד השמדך אשר לא־ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך:
[נב] והצר לך בכל־שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל־ארצך והצר לך בכל־שעריך בכל־ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך:
[נג] ואכלת פרי־בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן־לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר־יציק לך איבך:
[נד] האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר:
[נה] מתת׀ לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר־לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל־שעריך:
[נו] הרכה בך והענגה אשר לא־נסתה כף־רגלה הצג על־הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה:
[נז] ובשליתה היוצת׀ מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי־תאכלם בחסר־כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך:
[נח] אם־לא תשמר לעשות את־כל־דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את־השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך:
[נט] והפלא יהוה את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים:
[ס] והשיב בך את כל־מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך:
[סא] גם כל־חלי וכל־מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך:
[סב] ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי־לא שמעת בקול יהוה אלהיך:
[סג] והיה כאשר־שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר־אתה בא־שמה לרשתה:
[סד] והפיצך יהוה בכל־העמים מקצה הארץ ועד־קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא־ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן:
[סה] ובגוים ההם לא תרגיע ולא־יהיה מנוח לכף־רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש:
[סו] והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך:
[סז] בבקר תאמר מי־יתן ערב ובערב תאמר מי־יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה:
[סח] והשיבך יהוה ׀ מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא־תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה: ס
[סט] אלה דברי הברית אשר־צוה יהוה את־משה לכרת את־בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר־כרת אתם בחרב: פ